O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 11.5.2021 v Banskej Bystrici
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a o teologických presvedčeniach členov Rady. Témy: Človek, obraz Boha. Hriech a zlo
 • Diskutovala o pôsobení kazateľa Slavomíra Polohu na Liptove
 • Vzala na vedomie informáciu, že zbor Bratislava – Paradox plánuje slávnosť ustanovenia zboru na 30.5.2021
 • Vzala na vedomie informáciu levického staršovstva, že kazateľ Miroslav Haszics nastúpi do služby v zbore v Leviciach od 1.8.2021. Uvedenie do služby je plánované na 8.8.2021
 • Poverila predsedu Rady, aby 20.6.2021 v Prešove viedol voľbu kazateľa Martina Kačura
 • Rozhodla, že tohtoročná Konferencia bude jednodňová. Bude sa konať 19.6.2021 v Banskej Bystrici so začiatkom o 9.00 hod
 • Schválila správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu a príspevkov zborov na spoločné potreby cirkvi pre rok 2021, ktoré budú predložené výročnej Konferencii
 • Venovala sa analýze celocirkevných funkcií a služobných pozícií v ústredí CB
 • Schválila úpravu smernice č. 20 – Mimomzdové nároky zamestnancov Cirkvi bratskej. Zmeny sa týkajú novej zákonnej úpravy zabezpečenia stravovania pre zamestnancov
 • Diskutovala na tému refundácií/úhrad za služby kazateľov poskytované mimo ich vlastný zbor (zborové konferencie a semináre, prednášky, sobáše, pohreby a pod.). Rada túto tému otvorí aj na stretnutí hospodárov zborov

* * *