O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 20.4.2021 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada 22.3.2021 per rollam dala súhlas na zorganizovanie voľby správcu zboru v Leviciach pri dodržaní epidemiologických opatrení podľa pokynov príslušných orgánov, pričom je potrebné zabezpečiť osobné a tajné hlasovanie členov zboru. Vedením volieb poverila Rastislava Števka.
 • Rada zobrala na vedomie, že Miroslav Haszics bol dňa 11. 4. 2021 zvolený za kazateľa a správcu zboru v Leviciach.
 • Rada mala rozhovor s členmi Spevníkovej pracovnej skupiny o aktuálnom stave a postupe prípravy nového spevníka. Termín ukončenia práce a vydania spevníka pracovná skupina zatiaľ nevie stanoviť.
 • Rada sa zaoberala prípravou Konferencie 2021. Schválila tajomnícku správu a pripravila návrhy na zloženie komisií.
 • Rada zobrala na vedomie otvorený list od staršovstva zboru v Bratislave - Cukrová zboru v Trnave, ktorý sa týka návrhu trnavského staršovstva na zmenu v podmienkach pri prevode členstva medzi zbormi.
 • Rada sa oboznámila s variantným návrhom Matúša Luptáka k tabuľke základných platov.
 • Rada vymenovala pre misijný zbor v Trnave ďalšieho člena staršovstva.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu, že členské zhromaždenie zboru v Nitre si zvolilo nové staršovstvo, čím sa zavŕšil prechod od misijného zboru k riadnemu.
 • Rada zobrala na vedomie ukončenie členstva Krisa Lundgaarda v staršovstve zboru v Bratislave – Paradox z dôvodu ukončenia jeho pôsobenia na Slovensku.
 • Rada rozhodla o vymenovaní Daniela Gregoira za člena správnej rady Fondu Nové zbory, ktorý nahradí Krisa Lundgaarda.
 • Rada súhlasila so žiadosťou vikára José Aguilara a staršovstva zboru v Žiline o ukončenie pracovnoprávneho vzťahu s vikárom.
 • Rada schválila program študijného voľna kazateľa Martina Kačura.
 • Rada rozhodla, že služobné preukazy pre kazateľov budú vystavované s trojročnou dobou platnosti.
 • Rada poverila Internetový odbor, aby zborom/kazateľom rozposlal ponuku na zaobstaranie zvýhodnenej licencie na softvér Microsoft 365.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu z Ekumenickej Rady cirkví o podaní Jána Figeľa na Generálnu prokuratúru ohľadne obmedzenia bohoslužieb.
 • Rada zobrala na vedomie návrh smernice Ministerstva zdravotníctva o duchovnej službe v zdravotníckych zariadeniach.
 • Rada zobrala na vedomie oznámenie účtovníčky Márie Kerekrétyovej že postupne chce ukončiť prácu pre Kanceláriu Rady CB.

* *