O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej vo februári 2021

 •  Porada Rady Cirkvi bratskej bola 9.2.2021 formou Zoom videokonferencie.
 •  Rada mala obsiahly rozhovor s predsedom odboru pre zakladanie zborov PLANt.sk Tomášom Henželom. Tomáš priblížil doterajší vývoj, aktuálnu situáciu, aktivity tímu a stratégiu pre zakladanie zborov. Odbor chce byť nápomocný všade tam, kde zbory alebo jednotlivci prejavia záujem o informácie, vzdelávanie alebo podporu.
 •  Rada zobrala na vedomie výsledky hospodárenia za rok 2020 a prerokovala návrh rozpočtu pre spoločné potreby cirkvi na rok 2021, ktorý bude predstavený na porade s hospodármi a správcami zborov.
 •  Zobrala na vedomie list prezidentky SR, keďže kvôli pandémii sa tento rok neuskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s predstaviteľmi cirkví.
 •  Zobrala na vedomie oznámenie o zmenách vo vedení Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku od 1.1.2021: biskupom je Mgr. Róbert Geresi, generálnym kurátorom je Ing. Ferenc Porubán.
 •  Zobrala na vedomie List Komisie pre Poriadok Cirkvi bratskej o oprave chyby v rozposlanom návrhu.
 •  Zobrala na vedomie, že jesenná spoločná pastorálka je plánovaná na 20.-22.9.2021 v hoteli Jezerka, Seč v ČR.
 •  Zobrala na vedomie informáciu o dočasnom pobyte kazateľa kórejského zboru v Žiline Seo Il Wona v Kóreji.  
 •  Zobrala na vedomie informáciu Štefana Evina a Milana Mitanu o pokračujúcich rozhovoroch s kazateľom a staršovstvom zboru v Trenčíne v súvislosti s ukončením mandátu kazateľa v zbore v decembri 2021.
 •  Rada vyjadrila súhlas s predĺžením vikariátu Filipa Pangráca (Bardejov) o jeden rok s ohľadom na obmedzenú možnosť jeho praktickej prípravy počas pandémie.
 •  Rada rozhodla o zmene pracovného pomeru s kazateľom s Petrom Kučerom (Bratislava, Cukrová) na dobu neurčitú.
 •  Rada rozhodla, že nebude vydávať stanovisko k sčítaniu obyvateľstva, pri ktorom sa zisťuje aj náboženské vyznanie.

* * *