O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12.1.2021 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada zobrala na vedomie výročia zborov v roku 2021:

 1.1.1971, 50 rokov vzniku zboru v Bardejove

 27.1.1991, 30 rokov vzniku zboru v Žiline

 1.9.2001, 20 rokov vzniku zboru v Kalinove

 6.12.1981, 40 rokov od otvorenia modlitebne v Prešove

 • Rada vydala stanovisko k vakcinácii proti ochoreniu Covid-19.
 • Zobrala na vedomie analýzu účelových zariadení cirkví, ktorú vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri ministerstve vnútra.
 • Zobrala na vedomie návrhy z Komisie pre Poriadok pre Konferencii 2021.
 • Zobrala na vedomie rozhodnutie kazateľa Martina Jurču, že chce odísť z kazateľskej služby po dovŕšení nároku na dôchodok v roku 2022.
 • Zobrala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2020.
 • Rada zobrala na vedomie predbežné výsledky hospodárenia za rok 2020 a informáciu o príspevku štátu pre Cirkev bratskú na rok 2021, ktorý je zvýšený o 234 € oproti roku 2020.
 • Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru vikára José Calvo Aguilara (zbor v Žiline) na dobu určitú do 31.1.2022.
 • Rozhodla o úprave platu tajomníka pre mládež. Platy ostatných pracovníkov ústredia ostávajú na úrovni roku 2020.
 • Schválila úpravu smernice č. 17 – Mzdový poriadok; zapracovala do nej už skôr prijaté súvisiace rozhodnutia a určila minimálnu výšku príspevku zboru pre administrátora.
 • Rada predkladá zborom a Konferencii na diskusiu pilotný návrh mzdového predpisu vrátane záväznej tabuľky základných platov. Tento materiál nadväzuje na konferenčné uznesenie z roku 2020 o spôsobe rozdeľovania príspevku štátu. Výhľadovo by sa o definitívnom návrhu mohlo rokovať na Konferencii 2022 a v prípade schválenia by začal platiť od 1.1.2023.
 • Rada odporúča staršovstvám, aby v prípade, že protipandemické opatrenia neumožnia konanie výročných členských zhromaždení do konca marca 2021, sa tieto konali najneskôr do 31.5.2021.
 • Rozhodla o posunutí termínu konania výročnej Konferencie na 18.-19.6.2021 v Hermanovciach. Pokiaľ epidemiologická situácia neumožní konanie dvojdňovej konferencie, uskutoční sa Konferencia v jednodňovom formáte a na inom mieste.

* * *