O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2020

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 15.12.2020 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada zobrala na vedomie priebežné hodnotenie vikára Juraja Sabola od staršovstva zboru v Košiciach.
 • Zobrala na vedomie správu zo študijného voľna Mareka Jurču.
 • Zobrala na vedomie, že kazateľ Seo Il von bude pokračovať v službe v kórejskom zbore v Žiline.
 • Zobrala na vedomie, že staršovstvo aj členské zhromaždenie v Trenčíne nevyjadrilo súhlas s pokračovaním služby kazateľa Gabriela Gajdoša v zbore. Rada poveruje predsedu Rady a Milana Mitanu rokovaním s kazateľom a staršovstvom o ukončení služby kazateľa v zbore.
 • Zobrala vedomie, že Štátny pedagogický ústav súhlasí, aby Monika Mitanová bola členkou Predmetovej komisie pre náboženskú výchovu a náboženstvo za Cirkev bratskú.
 • Zobrala na vedomie podnet od Marty Moravskej o udržiavaní kontaktu s kazateľmi na dôchodku.
 • Vymenovala Natáliu Luptákovú za koordinátorku pre prácu s deťmi pre oblasť vzdelávania.
 • Pripravila odpoveď pre kazateľa Martina Jurču na jeho otázky ohľadne Ekumenického týždňa modlitieb.
 • Predĺžila poverenie pre Martina Uhriňáka ako administrátora zboru vo Vranove do 31.12.2021.
 • Rozhodla, že neuskutočnené vizitácie zborov naplánované na rok 2019 a 2020  sa presúvajú na rok 2021.
 • Odsúhlasila oprávnené výdavky súvisiace s predajom nehnuteľností v Dolnom Kubíne. Toto odsúhlasenie je nutnou podmienkou pre rozdelenie výnosu z predaja podľa dohody medzi Radou a zborom v Žiline.
 • Schválila smernicu č. 32 (Zúčtovanie finančných prídelov pre zbory) a nové znenie smernice č. 17 (Mzdový poriadok) a č. 18 (Pracovný poriadok); zrušila smernicu č. 25 (Využívanie štátneho príspevku).
 • Rozhodla o odmenách pre pracovníkov ústredia cirkvi.
 • Stanovila termíny porád v najbližšom období: 12. 1. 2021; 9.2.2021; 9.3.2021; 13.4.2021; 11.5.2021.
 • Rozhodla o termíne konania výročnej Konferencie, ktorá je plánovaná na 21.– 22.5.2021.

* * *