O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2020

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 24.11.2020 formou Zoom videokonferencie.
 •  Rada 3.11.2020 per rollam určila za overovateľov konferenčného zápisu Slavomíra Krupu (Hermanovce) a Daniela Kleina (Košice).
 •  Rada zobrala na vedomie, že inštalácia Mareka Jurču za správcu zboru je plánovaná na 6.12.2020 (vykoná Martin Kačur); inštalácia Petra Prištiaka za správcu zboru v Michalovciach je plánovaná na 13.12.2020 (vykoná predseda); inštalácia Bohuša Vasiľa za správcu zboru v Nitre je plánovaná na 20.12.2020 (vykoná predseda);
 •  Zobrala na vedomie, že 22.11.2020 bol kazateľ Ján Máhrik zvolený za správcu zriaďovaného Zboru Cirkvi bratskej v Žiline – Za kostolom.
 •  Zobrala na vedomie priebežné hodnotenie vikárov Filipa Pangráca a José Aguilara, ktoré vypracovali príslušné staršovstvá. Vikári Filip Pangrác a Juraj Institoris odovzdali vypracované ordinačné práce.
 •  Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s vikárom Jurajom Institorisom na dobu určitú do 31.12.2021.
 •  Vymenovala staršovstvo zriaďovaného misijného Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave –Paradox.
 •  Uvoľnila Juraja Kohúta zo Študijného odboru Rady na jeho žiadosť.
 •  Uvoľnila Martinu Polohovú z funkcie zástupcu Cirkvi bratskej pre kontakt so Štátnym pedagogickým ústavom pre predmet Náboženstvo a náboženská výchova k 30.11.2020 na jej vlastnú žiadosť a vyjadrila jej poďakovanie za službu v tejto funkcii.
 •  Navrhla Moniku Mitanovú na menovanie za Cirkev bratskú do Predmetovej komisie pre náboženstvo a náboženskú výchovu za Štátny pedagogický ústav.
 •  Rada súhlasí s predĺžením mandátu členov súčasných správnych a dozorných rád Betánie Partizánska n.o., Betánie Senec n.o. a Betánie v Kalinove n.o. do 31.12.2021 a ďakuje členom týchto orgánov za ochotu pokračovať vo funkcii.
 •  Rada predloží zborom a na Konferenciu 2021 na diskusiu pilotný návrh záväznej mzdovej tabuľky. Definitívny návrh by sa mohol prerokovať na Konferencii 2022 a v prípade schválenia by začal platiť od 1.1.2023.
 •  Rozhodla, že tajomníkovi Rady bude namiesto nákladov na internetové pripojenie preplácaný mobilný telefónny paušál.
 •  Rozhodla, že je možný súbeh mimoriadneho koncoročného zvýšenia základného platu duchovných a zvýšenia základného platu súvisiaceho s výkonom funkcie administrátora zboru.

 * *