O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2020

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 27.10.2020 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada dala odpoveď staršovstvu zboru v Hermanovciach týkajúcu sa vikariátu brata Slavomíra Krupu.
 • Dala súhlas na uskutočnenie voľby správcu zboru v Nitre aj za špecifických epidemiologických podmienok, pričom je potrebné zabezpečiť osobné a tajné hlasovanie členov zboru. Vedením volieb poverila predsedu Rady.
 • Zobrala na vedomie, že brat Bohuš Vasiľ bol 11.10.2020 v Nitre ordinovaný za kazateľa Cirkvi bratskej a 17.10.2020 bol zvolený za správcu zboru v Nitre.
 • Zobrala na vedomie, že kvôli protipandemickým opatreniam bola slávnosť vzniku zboru Mozaika v Košiciach presunutá z 25.10.2020 na čas, keď bude umožnené zhromažďovanie.
 • Zhodnotila Konferenciu, ktorá prebehla dištančnou formou.  Konštatovala dobrú prípravu aj konštruktívny priebeh napriek mimoriadnym okolnostiam.  Za overovateľov konferenčného zápisu určila Slavomíra Krupu a Daniela Kleina (Košice).
 • V súčinnosti s Komisiou pre návrhy stanovila termíny pre podávanie návrhov na Konferenciu 2021 nasledovne:
  • 1. kolo podávania návrhov: do 17. januára.
  • Posúdenie, stanovisko komisie a rozposlanie zborom: do 10. februára.
  • 2. kolo – iba pozmeňovacie návrhy: do 10. marca.
  • Stanovisko komisie a odovzdanie Kancelárii: do 7. apríla.
 • Rozhodla, že pripraví návrh na zmenu Poriadku Cirkvi bratskej týkajúci sa voľby a funkcie tajomníka Rady. Funkcia tajomníka by bola premenovaná na prvého podpredsedu Rady a tento by bol volený členmi Rady z ich stredu rovnako ako druhý podpredseda.
 • Rada vyzve zbory, aby sa zaoberali možnosťou posúdenia a zjednodušenia ustanovení Poriadku CB v tých záležitostiach, ktoré by nemusel riešiť Poriadok CB ako záväzné pre všetky zbory a ktoré by si mohli zbory upraviť sami podľa svojich podmienok. List pre zbory pripravia tajomník a predseda.
 • Poverila študijný odbor aby zvážil potrebu a prípadne pripravil pomocný materiál pre uchádzačov o vikariát, ktorý by mohli využiť pred úvodným rozhovorom s Radou.
 • Poverila predsedu Rady, aby viedol voľbou kazateľa zboru v Žiline – Za kostolom.
 • Rozhodla, že hlasovanie o predĺžení mandátu kazateľa Daniela Pastirčáka v zbore Bratislave – Kaplnka sa môže uskutočniť neskôr ako v pôvodne plánovanom termíne, najneskôr však počas výročného členského zhromaždenia na jar 2021.
 • Rozhodla, že plánované voľby (kazateľov a staršovstiev) a hlasovania o zotrvaní kazateľov, pri ktorých z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení nie je možné zabezpečiť osobné a tajné hlasovanie pred volebnou komisiou, sa môžu presunúť na neskorší čas, najneskôr však na výročné členské zhromaždenie na jar 2021.
 • Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s Janou Kušnierikovou – diakonkou v Zbore CB v Leviciach na dobu určitú do 30.11.2021.
 • Rozhodla o podpore vydania knihy M. Lawrence: Conversion – How God Creates a People z publikačného fondu sumou 600 eur. Je to ďalšia kniha zo série 9 znakov zdravého cirkevného zboru.
 • Rozhodla, že sa nepripojí k podnetu na novelizáciu Zákona 370/2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.
 • Zobrala na vedomie konferenčné uznesenia českej výročnej Konferencie; návrhy Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví ohľadne duchovných v ekumenickej pastoračnej službe; list vranovského staršovstva so žiadosťou o pomoc pri rekonštrukcii modlitebne.

* * *