O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2020

 • ·         Porada Rady Cirkvi bratskej bola 7.5.2020 formou Zoom videokonferencie.

  ·         Rada súhlasila s umiestnením informácie o výskume na tému osobnej evanjelizácie, organizovanom organizáciou Ježiš pre každého, na webstránke Cirkvi bratskej.

  ·         Schválila pôžičku z Waderovho fondu pre zbor v Trnave vo výške 30.000 € s dobou splatnosti do 31.12.2025.

  ·         Súhlasila so žiadosťou zboru v Žiline týkajúcej sa predaja domu a pozemku v Dolnom Kubíne. Súčasťou súhlasu je dohoda medzi Radou a zborom o rozdelení výnosu z predaja v pomere 50% pre zbor v Žiline, 25% pre Fond Nové zbory s viazanosťou na 5 rokov pre nový zbor v Žiline - Za kostolom a 25% pre ústredie cirkvi.

  ·         Vzhľadom na posun termínu Konferencie, Rada na svojom najbližšom stretnutí schváli pilotný návrh/y metodiky rozdeľovania príspevku štátu, ktorý predloží Konferencii. Zároveň Rada osloví Komisiu pre návrhy, aby vypracovala procedúru pre podávanie pozmeňovacích/alternatívnych návrhov k pilotnému návrhu Rady.

  ·         Rada na žiadosť zboru Trnave súhlasila so zorganizovaním voľby správcu zboru aj za špecifických epidemiologických podmienok, pričom je potrebné zabezpečiť osobné a tajné hlasovanie členov zboru.

  *

  • Druhá májová porada Rady Cirkvi bratskej bola 21.5.2020 v Banskej Bystrici
  • Rada pokračovala v rozhovore o teologickej identite Cirkvi bratskej. Témou boli dve kapitoly z knihy Spása je u Hospodina (Božie slovo a Autorita Biblie).
  • Vzala na vedomie zrušenie spoločného stretnutia Rád SR a ČR v júni 2020.
  • Vzala na vedomie zmenu na poste Generálneho duchovného Ozbrojených síl a ozbrojených zložiek SR od 1.5.2020. Po Mariánovi Bodolló (ECAV) prevzal túto funkciu Viktor Sabo (ECAV).
  • Vzala na vedomie oznámenie kazateľa Dawsona Jonesa o ukončení jeho služby v Nitre a na Slovensku.
  • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Trnave.
  • Na základe rozhovoru s Pavlom Jurčom rozhodla, že uchádzača neprijíma do vikariátu. Rada súhlasí s tým, aby sa stal pastoračným asistentom, pokiaľ sa na tom brat a zbor Bratislava – Kaplnka dohodnú.
  • Rozhodla o predložení pilotného návrhu Rady na rozdeľovanie štátnych prostriedkov od roku 2021 na Konferenciu CB v štyroch variantoch, pričom odporúča na schválenie variant D, ktorý vyjadruje výraznú mieru solidarity väčších zborov s malými a novovznikajúcimi zbormi.
  • Ďalšie stretnutie Rady sa uskutoční 9.6.2020 v Banskej Bystrici. Rada sa chce stretnúť so staršovstvom bystrického zboru.
  • Rada 29.5.2020 zobrala na vedomie per rollam, že dňa 24.5.2020 bol Marek Tomašovič zvolený za správcu Zboru Cirkvi bratskej v Trnave. Rozhodla per rollam  o vymenovaní brata Mareka Tomašoviča za správcu Zboru Cirkvi bratskej v Trnave s účinnosťou od 1.6.2020 a na plný úväzok. Rada vyjadrila per rollam súhlas s ukončením činnej služby Juraja Kohúta ako kazateľa a ukončením jeho úväzku v cirkvi dohodou k 31.5.2020. Rada v mene celej cirkvi vyjadruje vďačnosť bratovi Jurajovi za intenzívnu a obetavú pätnásťročnú duchovenskú službu, ktorou sprevádzal a inšpiroval ľudí, a to nielen v trnavskom prostredí, ale v celej cirkvi. Naša vďaka patrí aj jeho manželke a rodine, ktoré boli zázemím nielen pre neho, ale aj pre mnohé aktivity spojené so zborom

  ***