O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2020

 

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 17.3.2020 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada diskutovala o aktuálnej situácii v súvislosti s epidémiou koronavírusu. Oceňuje včasné a užitočné informácie, ktoré v prvých dňoch poskytovalo predsedníctvo Rady kazateľom a zborom. Predseda Rady osloví kazateľov, aby zdieľali svoje pozitívne skúsenosti z osobného štúdia, pastoračnej starostlivosti, komunikácie a pod. v podmienkach, keď sa cirkev nemôže stretávať na spoločných zhromaždeniach. Rada plánuje krátku videopastorálku napr. prostredníctvom platformy Zoom za účelom vzájomného kontaktu a povzbudenia v náročných podmienkach pandémie. Vhodný je termín v čase pôvodne plánovanej konferencie s Donaldom Carsonom.
 • Rada 29.2.2020 rozhodla per rollam, že navrhuje kazateľa Mareka Tomašoviča za správcu misijného zboru v Trnave a v prípade jeho zvolenia členským zhromaždením ho vymenuje za správcu zboru. Rada poveruje predsedu Rady, aby viedol voľbu.
 • Rada vymenovala kazateľa Juraja Kohúta za administrátora misijného zboru v Trnave od 1.4.2020 až do vymenovania nového správcu zboru. Počas administrovania zboru bude Juraj Kohút pokračovať v pracovno-právnom vzťahu s cirkvou. Zároveň predĺžila polovičný pracovný úväzok kazateľa Mareka Tomašoviča v Trnave.
 • Poverila predsedu Rady, aby dohodol termín a viedol voľbu Mareka Jurču za správcu zboru v Hermanovciach.
 • Vymenovala kazateľa Martina Uhriňáka za administrátora zboru vo Vranove nad Topľou od 1.4.2020. Zároveň ďakuje kazateľovi Pavlovi Halžovi, ktorý aj po odchode na dôchodok mnoho rokov ochotne a usilovne vypomáhal ako administrátor nielen vo Vranove.
 • Zobrala na vedomie, že 1.3.2020 bol Peter Prištiak zvolený za kazateľa a správcu zboru v Michalovciach. Predpokladaný termín začiatku jeho služby v Michalovciach je koncom roku 2020.
 • Zobrala na vedomie správy Jána Máhrika, Mariána Cabadaja a Josého Calva z pracovných ciest v USA.
 • Zástupcovia Rady mali rozhovor s komunitou Paradox v Bratislave. Je to misijná stanica nitrianskeho zboru, ktorú vedie kazateľ Tomáš Henžel. Staršovstvo požiadalo o zriadenie misijného zboru. Rada súhlasí s návrhom na zriadenie zboru Cirkvi bratskej v Bratislave–Paradox a predloží ho Konferencii.
 • Rada pokračovala v príprave podkladov pre májovú Konferenciu. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vyvolanú šírením koronavírusu rozhodne 3.4.2020 o tom, či sa Konferencia 2020 uskutoční v plánovanom termíne, alebo bude presunutá. Rada predbežne určila termín náhradný termín Konferencie na 9.-10.10.2020.
 • Rada diskutovala o pripravovanom pilotnom návrhu metodiky na rozdeľovanie príspevku štátu. Považuje ho za veľmi dobrý materiál pre následnú diskusiu v cirkvi a z navrhnutých variantov preferuje variant s výraznou solidaritou. Takisto pripravovaný pilotný návrh mzdového predpisu (najmä tabuľka základných platov) je dobrý materiál pre diskusiu v cirkvi.
 • Rada prijala pozvanie na Konferenciu CB v ČR 22.-23.5.2020 v Brne a poverila predsedu Rady účasťou na konferencii.
 • Rada zobrala na vedomie, že organizácia Elim Vsetín nevyužije ponuku na pôžičku, nakoľko našli solventného donátora.
 • Kancelária Rady bude štatutárov zborov informovať o povinnosti komunikovať prostredníctvom elektronických schránok a o postupe pre ich zriadenie a využívanie.

* * *