O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2020

Porada Rady Cirkvi bratskej bola 14.1.2020 formou Zoom videokonferencie.

Rada s vďakou zobrala na vedomie slávnosť spojenú so vznikom nového zboru vo Svätom Jure 12. januára. Dáva do pozornosti príležitosť aj jednorázovo finančne podporiť tento najnovší zbor pri jeho rozbehu.

Rada zobrala na vedomie správu Mareka Tomašoviča (Trnava) zo služobnej cesty v USA.

Zobrala na vedomie polročný pobyt kazateľa Dawsona Jonesa (Nitra) v USA do júna 2020. 

Zobrala na vedomie príspevok od holandskej cirkvi na podporu ústredia CB a práce s Rómami. Poďakovanie a správu o použití príspevku pošle tajomník Rady.

Zobrala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2019.

Zobrala na vedomie návrh na zmenu Poriadku CB, ktorý doručila Komisia pre Poriadok.

Zobrala na vedomie výpoveď Vladimíra Šima z pracovno-právneho vzťahu a vo februári rozhodne vo veci pokračovania jeho vikariátu.

Zobrala na vedomie výpoveď kazateľa Juraja Kohúta z pracovno-právneho vzťahu a ukončenie jeho kazateľskej služby v Trnave. Situáciou sa bude podrobne zaberať vo februári.

Zobrala na vedomie rozhodnutie sestry Dagmar Danelovej, že svoju službu koordinátorky pre prácu s deťmi ukončí v apríli 2020. Ďakuje sestre za 15 rokov služby, keď sa verne a obetavo venovala deťom, učiteľom, táborom a práci v Únii detí a mládeže.

Predĺžila pracovno-právny pomer vikára José Aguilara v Žiline do 31.1.2021.

Predĺžila poverenie Mareka Jurču ako administrátora zboru v Michalovciach do 30.9.2020.

Poverila Martina Kačura, aby 1.3.2020 v Michalovciach viedol voľbu kazateľa Petra Prištiaka.

Poverila riaditeľa Kancelárie Rady komunikáciou so zbormi o zabezpečení vhodného miesta pre konanie Konferencie 2020.