O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2019

 

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 20. a 21. 10. 2019 vo Svätom Jure.
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a o teologických presvedčeniach členov Rady.
 • Rada víta začiatok systematického biblického vzdelávania Rómskych spolupracovníkov, ktoré prebieha raz mesačne v Prešove.
 • V rámci príprav na zriadenie zboru vo Svätom Jure mala Rada stretnutie so spoločenstvom na tejto kazateľskej stanici. Rada konštatuje momentálnu pripravenosť spoločenstva vo Svätom Jure na vznik samostatného zboru. Na stanici sa pripravujú voľby kazateľa a staršovstva zriaďovaného zboru. Rada požiadala súčasné staršovstvo, aby pripravilo návrh dohody medzi staršovstvom, Radou a budúcim kazateľom o materiálnom a finančnom zabezpečení pôsobenia kazateľa Milana Mitanu.
 • Poverila predsedu Rady vedením voľby kazateľa Milana Mitanu vo Svätom Jure 10.11.2019.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Bratislave – Cukrová.
 • Predĺžila poverenie Daniela Pastirčáka ako administrátora zboru Bratislava – Cukrová až do očakávaného začiatku služby nového správcu zboru Petra Kučeru.
 • Rada víta, že kazateľ Petr Kučera bol 13.10.2019 zvolený za kazateľa a správcu zboru Bratislava – Cukrová. Kazateľ Kučera nám oznámil, že začiatok služby plánuje od 1.9.2020.
 • Vzala na vedomie zmenu miesta bohoslužieb zboru Bratislava Kaplnka.
 • Vzala na vedomie správu zo študijného voľna Juraja Kohúta.
 • Predĺžila poverenie kazateľa Ervina Mittelmanna pre vedenie spoločenstva Mozaika Košice do 31.12.2020.
 • Vzala na vedomie pozvanie levického staršovstva pre kazateľa Slavomíra Polohu za kazateľa a správcu zboru v Leviciach.
 • Zhodnotila spoločnú pastorálnu konferenciu kazateľov a vyjadrila svoje výhrady k jej náplni.
 • Rozhodla, že nebude organizovať osobitnú jarnú pastorálnu konferenciu v roku 2020. Namiesto pastorálky bude povinná účasť kazateľov a vikárov na konferencii Máme čo zvestovať s Donaldom Carsonom 26.-28.3.2020.
 • Za delegátov Rady na Spoločnej konferencii v Českom Těšíne určila predsedu Štefana Evina, tajomníka Jána Henžela a člena Rady Rastislava Števka. Riaditeľ kancelárie sa zúčastní ako hosť konferencie.
 • Navrhla brata Miroslava Moravského na vedenie seminára „Čo očakáva staršovstvo od kazateľa“ na Spoločnej konferencii v Českom Těšíne.
 • Rozhodla o vizitáciách v roku 2020 v zboroch v Trnave (vizitátori Slavomír Poloha a poverený člen PLANt.sk), Banskej Bystrici (vizitátori Milan Mitana a Štefan Evin), Michalovciach (vizitátori Martin Kačur a Gabriel Gajdoš), Žiline (vizitátori Juraj Kohút a Daniel Pastirčák).
 • Delegovala Štefana Evina a Juraja Kohúta na konferenciu IFFEC Worldwide 2020 v Chicagu. Rada predpokladá úhradu účastníckeho poplatku zo strany IFFEC a v tomto prípade uhradí cestovné náklady oboch delegátov.
 • Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s Janou Kušnierikovou – diakonkou v zbore v Leviciach na dobu určitú do 30.11.2020.
 • Ustanovila svoje odbory v zložení: Študijný odbor: Ján Henžel (predseda odboru), Štefan Evin, Juraj Kohút, Todd Patterson. Evanjelizačno-misijný odbor: Slavomír Poloha (predseda), Milan Mitana, Peter Prištiak, Jaroslav Tomašovský. Finančný odbor: Juraj Klementovič (predseda), Rastislav Števko, Marcel Markuš. Internetový odbor: Martin Kačur (predseda), Ján Nemšák, Ivan Žežula.
 • Cirkev bratská sa zapojí do projektu Národných modlitebných raňajok. Je to zámer kresťanov organizovať raz ročne modlitby za našu krajinu a politikov.
 • Rozhodla o predĺžení dohody medzi Cirkvou bratskou a Wycliffe Slovakia na ďalšie tri roky.
 • Rokovala o možnosti poskytnúť pôžičku pre Elim Vsetín. Preskúma ich potreby a časový rámec a následne rozhodne.
 • Poverila Finančný odbor vypracovaním náčrtu návrhu budúceho prerozdelenia štátneho príspevku pre zbory od roku 2021 tak, aby sa o ňom mohlo hovoriť už na májovej konferencii.
 • Vzala na vedomie priaznivý stav hospodárenia ústredia k 18.10.2019.
 • Vzala na vedomie, že v tomto období postupne prebiehajú školenia zamerané na aplikáciu GDPR v cirkvách. Najbližšie 16.11. v Nesvadoch a 7.12. v Košiciach. Je v záujme každého zboru, aby sa oboznámil s touto problematikou.
 • Rozhodla o termíne konania výročnej Konferencie 2020, ktorá sa uskutoční 15.-16.5.2020. Rada oslovuje zbory s otázkou, ktorý z nich je ochotný hostiť konferenciu.

 

* * *