O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2019

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 3. a 4. júna v mestečku Hustopeče pri Brne. Bolo to prvé rokovanie novej Rady v tomto funkčnom období.  Novými členmi Rady sú Milan Mitana, Martin Kačur a Juraj Kohút. Ďalšími členmi sú Štefan Evin (predseda), Ján Henžel (tajomník), Rastislav Števko (podpredseda) a Slavomír Poloha. Súčasťou porady bolo aj spoločné rokovanie s českou Radou, na ktorom sme diskutovali o príprave Spoločnej konferencie a spoločných pastorálkach. Je zrejmé, že pribúda kazateľov v oboch republikách, ktorí nemajú spoločné historické väzby a preto spoločné podujatia nie sú ich prioritou. Vzájomnosť je možné udržiavať zámernými a zmysluplnými spoločnými podujatiami. Efektívnosť spoločných aktivít chceme hodnotiť a usilovať sa o ich zlepšenie alebo aspoň udržanie.
 • Prvé stretnutie začali členovia Rady rozhovorom o pestovaní zdravej pracovnej a duchovnej kultúry v tíme Rady. Predseda Rady predstavil štyri vlastnosti prostredia, ktoré chce tím Rady vytvárať: Tvorivé prostredie, Dôverné a dôveryhodné prostredie, Lojálne prostredie, Prostredie závislé na Božom vedení a na Jeho milosti.
 • Rada zvolila za podpredsedu Rady Rastislava Števka.
 • Rada zhodnotila výročnú Konferenciu. Prešovskému zboru vyjadruje vďačnosť za organizáciu a pohostinnosť pri zabezpečení konferencie. Za overovateľov zápisnice z Konferencie určila Dagmar Danelovú a Juraja Kohúta.
 • Berie na vedomie hlasy z Konferencie, ktoré volajú po ujasnení teologickej identity cirkvi. Rada sa tejto téme bude pravidelne a systematicky venovať tak, že z knihy Spása je u Hospodina (John M. Frame) na každom stretnutí prediskutujeme dve kapitoly: Pomenujeme to, s čím osobne aj spoločne súhlasíme, s čím nesúhlasíme, čomu nerozumieme a nakoľko sú naše presvedčenia vyjadrené v Duchovných zásadách CB.
 • Rozhodla, že pravidelný rozhovor a modlitby za Víziu 4x10 na začiatku svojich stretnutí rozšíri na rozhovor a modlitby za priority cirkvi.
 • Dáva do pozornosti a pozýva k účasti na seminári o revitalizácii zborov 21. a 22.6. v Leviciach.
 • Vyjadruje podporu pripravovanej konferencii Viera v práci 30.11.-1.12.2019 a dáva ju do pozornosti zborom a širokému okruhu záujemcov.
 • Rozhodla, že novému zloženiu odborov Rady sa bude venovať v jeseni.
 • Vymenovala brata Slavomíra Krupu za celocirkevného pracovníka – tajomníka pre dorast a mládež s platnosťou od 1. júna 2019. Brat kontinuálne pokračuje v službe, ktorú začal v roku 2015.
 • Rozhodla o vymenovaní Mareka Tomašoviča za kazateľa Zboru CB v Trnave s 50%-ným pracovným úväzkom a príspevkom k platu zo štátnych prostriedkov do konca roka 2019. Pre nasledujúci rok prehodnotí výšku jeho úväzku aj príspevku.
 • Zaradila Josého C. Aguilara do vikariátu od 1.9.2019. Vikariátna príprava bude prebiehať v zbore Žilina a Vsetín – Maják. Jeho vedúcim bude kazateľ Bedřich Smola zo Vsetína. Úväzok vikára bude 50% s príslušným príspevkom k platu zo štátnych prostriedkov.
 • Uvedenie vikára Vladimíra Šima do služby v zbore Bratislava - Cukrová bolo dohodnuté na 30.6.2019.
 • Predĺžila pracovno-právny vzťah vikára Bohuša Vasiľa v Nitre do 30.6.2020.
 • Zobrala na vedomie žiadosti o vikariát od Juraja Sabola z Košíc, Juraja Institorisa z B.Bystrice a Filipa Pangráca z Bardejova a pozve ich na rozhovor.
 • Schválila študijné voľno kazateľa Juraja Kohúta v termíne 8.7.-7.10.2019.
 • Stretnutie Rady so staršovstvom a členmi zboru vo Svätom Jure v súvislosti so zriadením zboru je plánované na 20.10.2019.
 • Na základe žiadosti žilinského staršovstva začali s nimi zástupcovia Rady diskusiu o predaji nehnuteľnosti v Dolnom Kubíne. Rada od staršovstva očakáva konkretizovanú žiadosť aj s návrhom na využitie prostriedkov z predaja nehnuteľnosti.
 • Rozhodla, že zástupcami Cirkvi bratskej na bohoslužbe Te Deum za prezidentku Čaputovú 15.6.2019 budú predseda Rady Štefan Evin, člen Rady Milan Mitana a riaditeľ kancelárie Rady Juraj Klementovič.
 • Rozhodla, že predstaviteľ Rady nevystúpi na Národnom pochode za život 22.9.2019. Predseda a tajomník pripravia znenie oficiálneho stanoviska Rady k pochodu.
 • Diskutovala o možných dopadoch pripravovaného zákona o finančnej podpore cirkví.
 • Schválila odmenu pre účtovníčku Máriu Krekrétyovú pri príležitosti jej životného jubilea.
 • Schválila úhradu účastníckeho poplatku za konferenciu ELF 2019 vo Wisle pre tajomníka Rady.
 • 22.5.2019 per rollam schválila štylistické zmeny v Poriadku CB ešte pred tlačou verzie, ktorá bola novelizovaná na Konferencii 2019.
 • Po diskusii s českou Radou rozhodla, že spoločná jesenná pastorálka v roku 2019 je povinná pre kazateľov a vikárov. Pozvané sú aj manželky kazateľov a vikárov. V budúcom  roku by spoločná pastorálka mala byť bližšie k Slovensku.