O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej vo februári 2019

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12. februára 2019 formou Skype spojenia.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu o rezignácii riaditeľa Slovenskej biblickej spoločnosti a výberové konanie na túto funkciu, do ktorého je možné sa prihlásiť do 31.3.2019.
 • Zobrala na vedomie vyhlásenia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a ŽNO: Stanovisko k pripomienkovaniu zákonov; Vyhlásenie k situácii cirkevného školstva.
 • Zobrala na vedomie správu vikára Mareka Tomašoviča zo služobnej cesty v Španielsku v rámci tréningu Leadership Development Initiative a správu kazateľa Martina Kačura zo služobnej cesty v Španielsku v rámci Year – Round – Mentoring network ohľadom obnovy zborov.
 • Zobrala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2018.
 • Rada s vďakou berie na vedomie prípravu ďalšieho ročníka konferencie Viera v práci v dňoch 29.11.–1.12.2019 a odporúča ju do pozornosti celej cirkvi.
 • Vyhodnotila reakcie a podnety staršovstiev a rozhodla o usporiadaní celocirkevnej tematickej konferencie o službe žien v cirkvi 9. marca 2019 v Leviciach.
 • Rada predbežne rozhodla o predĺžení pracovno-právneho vzťahu s Bohdanom Roháčkom do 29.2.2020 vo funkcii pastoračný asistent v Michalovciach. Predĺženie je ešte podmienené súhlasom staršovstva zboru v Michalovciach a dohodou medzi staršovstvom, sponzorom a Bohdanom Roháčkom o jeho službe medzi Rómami.
 • Rozhodla, že v prípade záujmu zo strany zboru uzatvorí pracovno–právny vzťah so Zdeňkou Neumannovou vo funkcii pastoračný asistent v zbore v Leviciach na dva roky bez nároku na štátny príspevok. Príslušné mzdové plnenie bude v plnej výške refundované zborom v Leviciach.
 • Schválila Smernicu č.31 pre využívanie Fondu Levita (fond pre podporu vikárov).
 • Zobrala na vedomie dobré ohlasy na školenie účtovníkov (zastúpenie zo siedmich zborov) a na stretnutie finančného odboru a hospodárov zborov (zastúpenie z deviatich zborov).