O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2019

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 14. januára 2019 v Banskej Bystrici.
 • Rada 19.12.2018 per rollam schválila úpravu svojho návrhu na zmenu článku 25 v Poriadku CB (Misijný zbor) podľa odporúčania Komisie pre Poriadok.
 • Rada mala rozhovor so správcom zboru v Trnave Jurajom Kohútom o ich zámere zriadiť cirkevnú základnú školu. Rada nie je jednoznačne za zriadenie školy zborom pri súčasnej situácii, v ktorej sa zbor nachádza. Rozhodnutie o zriadení školy musí urobiť členské zhromaždenie. Rada zdôrazňuje, že v prípade zriadenia školy staršovstvo a správca zboru sú zodpovední v prvom rade za spravovanie zboru a pastoračnú starostlivosť o zbor. K zborovej diskusii o zriadení školy odporúča pozvať zástupcov Rady.
 • Mala rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom. Bratovi končí funkčné obdobie a správna rada Únie detí a mládeže odporúča, aby pôsobil v tejto funkcii aj ďalšie obdobie. Rada navrhne Konferencii jeho pôsobenie na ďalšie funkčné obdobie.
 • Rozhodla o predĺžení poverenia kazateľa Mareka Jurču ako administrátora zboru v Michalovciach do 29.2.2020.
 • Vymenovala Jaroslava Maďara za zástupcu Cirkvi bratskej vo Výbore Slovenskej biblickej spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie od 7.2.2019, keďže doterajší zástupca kazateľ Slavomír Poloha naplnil maximálny limit funkčných období.
 • Rada poverila Martina Jurču komunikáciou s RTVS a vytvorením tímu pre spoluprácu s RTVS na projekte seriálu o cirkvách.
 • Rada na školení účtovníkov a hospodárov osloví zbory, aby odporučili revízora hospodárenia CB v za rok 2018 ako dočasnú náhradu za sestru Ivetku Kačurovú (materská dovolenka). Konferencia 2019 bude voliť revízorov na ďalšie funkčné obdobie.
 • Oboznámila sa s pracovnou verziou štatútu Fondu Levita (určený na podporu vikárov na malých a ekonomicky slabých zboroch), ktorá bude ešte konzultovaná na stretnutí hospodárov zborov.
 • Oboznámila s otvorenými úlohami a nesplnenými uzneseniami Rady za obdobie 2015 až 2018 v štruktúre: trvalé, opakované, čiastočne splnené a zatiaľ nesplnené.
 • Preskúmala staré konferenčné uznesenia a Konferencii predloží návrh na zrušenie neaktuálnych uznesení.
 • Kancelária Rady ponúka zborom spracovanie pracovno-právnej a mzdovej agendy pri uzatváraní dohôd s neduchovenskými pracovníkmi. Spracovávanie väčšieho počtu dohôd pre jeden zbor bude podmienené príspevkom zboru na administratívne náklady. Uzatváranie pracovno-právnych vzťahov s neduchovenskými pracovníkmi, ktorí nie sú financovaní zo štátnych prostriedkov ani z prostriedkov ústredia cirkvi, je v kompetencii riaditeľa Kancelárie Rady CB.
 • Prehodnotila a upravila príplatky k platom pracovníkov ústredia cirkvi.
 • Rada osloví zbor v Leviciach, či by nebol ochotný hostiť marcovú celocirkevnú tematickú konferenciu o službe žien v cirkvi. Náhradným miestom pre konferenciu je zbor v Prešove.
 • Zbor v Prešove je ochotný hostiť aj výročnú Konferenciu CB v roku 2019. Rada víta a ďakuje za túto ponuku a miesto konania Konferencie ešte definitívne potvrdí.
 • Výročia: 1.1.2019 – 30 rokov od zriadenia zboru v Banskej Bystrici; 1.5.2019 – 10 rokov od zriadenia zboru v Nitre; 5.8.1985 – 35 rokov od otvorenia zborového domu na Starej Turej.