O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2018

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 11. decembra formou Skype spojenia.
  • Rada zhodnotila novembrovú pastorálku kazateľov a staršovstiev. Prípravou tematickej konferencie o službe žien sa bude zaoberať v novom roku aj na základe podnetov zo staršovstiev.
  • Súhlasila so žiadosťou zboru v Leviciach o pracovno-právny vzťah pre Janu Kušnierikovú vo funkcii ako diakon na plný úväzok od 1.12.2018 na dobu určitú do 30.11.2019 s príslušným príspevkom zo štátnych prostriedkov k jej platu. Zároveň zrušila uznesenie o pracovno-právnom vzťahu pre Oľgu Moravskú.
  • Súhlasila so žiadosťou kazateľa Tibora Máhrika o ukončenie služby v zbore Žilina a súčasne pracovno-právneho vzťahu dohodou k 31.1.2019.
  • Zobrala na vedomie výsledok hlasovania o zotrvaní kazateľa Martina Uhriňáka v zbore Bardejov po siedmom roku pôsobenia v zbore, ktoré prebehlo 9. decembra 2018. Na základe výsledku hlasovania kazateľ pokračuje v službe v zbore v ďalšom období.
  • Rozhodla o jednorazových odmenách pre pracovníkov ústredia cirkvi.
  • Schválila smernicu č.14 – Zásady používania služobných a súkromných motorových vozidiel a poskytovania cestovných náhrad.
  • Stanovila termíny porád v prvom polroku 2019.
  • Vzala na vedomie zmeny v orgánoch Združenia evanjelikálnych cirkví (ZEC): predsedom je Štefan Evin z Cirkvi bratskej, podpredsedom biskup Apoštolskej cirkvi Ján Liba a tajomníkom brat Albín Masarik z Bratskej jednoty baptistov. Boli schválené nové stanovy a organizačný poriadok ZEC. Zbor Reformovanej cirkvi v Bratislave oznámil vystúpenie zo ZEC. 

Pripravil Štefan Evin