O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2018

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12. novembra 2018 v Banskej Bystrici.
 • Rada dáva do pozornosti zborom a kazateľom materiál Misijný advent 2018 – námety k modlitbám a kázňam zameraným na misiu cirkvi.
 • Rada na základe žiadosti Predsedníctva Spoločnej konferencie schválila zmenu termínu konania Spoločnej konferencie v roku 2019 na 23.11.2019.
 • Zobrala na vedomie informácie zo zasadnutia rady Waderovej nadácie. Po splatení pôžičiek späť do Nemecka zostane v slovenskom rotačnom fonde cca 4000 €.
 • Zobrala na vedomie správu predsedu a tajomníka Rady z pracovnej cesty na Valnom zhromaždení IFFEC v Indii.
 • Zobrala na vedomie pracovnú verziu dokumentu o špecifikách a zásadách práce v rómskych komunitách (stanice so špecifickým charakterom). Definitívnu verziu schváli po predložení.
 • Mala rozhovor – poďakovanie za mnohoročnú službu a rozlúčenie – s kazateľom Tiborom Máhrikom, ktorý bol 28.10.2018 zvolený za kazateľa Zboru Cirkvi bratskej v Ostrave. Do služby v Ostrave by mal nastúpiť vo februári 2019. Brat nám vysvetlil aj okolnosti týkajúce sa medializovaných informácií o rekonštrukcii zborového domu v Žiline.
 • Mala obsiahly rozhovor s bratom Josém Calvo Aguilarom zo žilinského zboru, ktorý požiadal o vikariát. Rada konštatuje, že brat napĺňa predpoklady pre zaradenie do vikariátu. Rada zaradí Josého Calvo Aquilara na miesto pastoračného asistenta v zbore v Žiline nadväzne po ukončení služby kazateľa Tibora Máhrika, a to na 50% úväzok na dobu určitú na jeden rok. Miesto a dátum nástupu na vikariát Rada spresní neskôr.
 • Stanovila harmonogram prípravy Konferencie 2019. Kancelária Rady oznámi termíny potrebné pre doručenie podkladov pre prípravu konferencie.
 • Rada informuje, že do zbierky na pomoc evanjelikálnym kresťanom vo Venezuele prispeli štyri zbory v celkovej sume 2670,- €.
 • Na základe súhlasného stanoviska Rady, staršovstva aj členského zhromaždenia Zboru v Banskej Bystrici, Rada potvrdzuje predĺženie mandátu kazateľa Slavomíra Polohu v Zbore v Banskej Bystrici do 31.8.2023.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Starej Turej.
 • Rozhodla že v roku 2019 budú vizitácie v zboroch Bratislava-Cukrová, Levice a Trenčín.
 • Poverila brata kazateľa Martina Jurču vedením hlasovania o zotrvaní kazateľa Martina Uhriňáka v zbore v Bardejove.
 • Rozhodla, že vzhľadom na špecifický charakter kórejského zboru v Žiline a spôsob ustanovovania tamojšieho kazateľa, v zbore nebude hlasovanie o zotrvaní kazateľa.
 • Rozhodla o zmene pracovnej zmluvy s kazateľom Ervinom Mittelmannom (Mozaika Košice) na dobu neurčitú.
 • Súhlasila so žiadosťou zboru v Leviciach o pracovno-právny vzťah pre Oľgu Moravskú ako diakonku. Pracovná zmluva bude na plný úväzok od 1.12.2018 na dobu určitú na jeden rok.
 • Na základe oznámenia Komisie pre Poriadok Rada pri najbližšom tlačenom vydaní Poriadku vykoná potrebné gramatické a štylistické opravy textu. Tieto zmeny oznámi zborom.
 • Pripravila návrhy na zmenu Poriadku CB a predloží ich Komisii pre Poriadok.
 • Za zástupcov Cirkvi bratskej vo Výbore Združenia evanjelikálnych cirkví (ZEC) Rada vymenovala Štefana Evina a Jána Henžela a dala odporúčania pre voľbu nového predsedu a tajomníka ZEC.
 • Schválila novelu stanov ZEC a prihlásila sa k preambule a vieroučnému základu ZEC.
 • Diskutovala o hermeneutických postupoch pri výklade Svätého písma.

Zhrnutie podnetov z pastorálnej konferencie kazateľov a staršovstiev v Poprade 17.11.2018:

 • Po diskusii o službe žien v cirkvi, ktorej sa venovala novembrová pastorálna konferencia, má nasledovať diskusia o tejto otázke v zboroch. Táto fáza je plne v réžii staršovstiev. Rada privíta, ak jej staršovstvá do 27. januára 2019 oznámia svoje námety k organizovaniu celocirkevnej konferencie k tejto téme, plánovanej na 9. marca 2019. Týka sa to obsahu, zamerania aj možného formátu konferencie. Rada následne zváži, čo je realizovateľné.
 • Rada si uvedomuje, že je namieste finančná pomoc celej cirkvi pre zbor v Žiline, ktorý rekonštruuje zborový dom. Je to pokračovanie dobrej a požehnanej tradície solidárnosti (nielen) pri budovaní modlitební. V roku 2000 cirkev spoločne podporila zariadenie zhromažďovacieho priestoru v Kalinove desatinou z ročného rozpočtu cirkevných prostriedkov. Rovnako v roku 2001 podporila výstavbu modlitebne v Hermanovciach. Rada s pomocou finančného odboru pripraví na Konferenciu 2019 návrh pomoci pre Žilinu. Príspevok zborov by mal zohľadniť už aj tú podporu, ktorú niektoré zbory Žiline poskytli v tomto roku. Pri súčasných parametroch pre zostavovanie rozpočtu cirkevných prostriedkov by predpokladaný príspevok pre Žilinu predstavoval približne 1 percento z príjmov zborov.  Bude užitočné, ak staršovstvá s tým budú počítať pri príprave  rozpočtov v zboroch.
 • Rada dlhodobo vníma a komunikuje celej cirkvi rôzne potreby aj problémy pri voľbách staršovstiev. Dáva preto Komisii pre Poriadok CB a rovnako aj zborom podnet na uvažovanie, či by nebolo vhodné upraviť postup pri voľbe staršovstva odlišne, ako je to teraz. Podstata tejto úvahy je v tom, že ustanovenia Poriadku o staršovstve by sa rozdelili na dve časti:
 • Základné a dôležité veci vo vzťahu k staršovstvu by sa pokiaľ možno jasne sformulovali (napr. odkazy na kvalifikáciu staršieho podľa Svätého písma, minimálny počet volených členov staršovstva, funkčné obdobie zvoleného člena, kvórum nutné na zvolenie, prípadne aj niečo iné, čo je dôležité a spoločné pre všetky zbory). Tieto prvky by mohli byť prakticky prevzaté zo súčasného znenia Poriadku. Prípadne s úpravou niektorých ustanovení o minimálnych počtoch starších a pod.
 • Praktické veci a niektoré detaily by si zbory upravili rozhodnutím členského zhromaždenia podľa svojich predstáv a potrieb (napr. počet volených starších nad minimálny limit, voľba a ustanovovanie náhradníkov, ustanovovanie a zloženie volebnej komisie, úlohy volebnej komisie, voľba mimo členské zhromaždenie, proces voľby a pod.).