O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2018

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 10. a 11. septembra 2018 v Leviciach.
 • Na začiatku posledného roku pôsobenia v tomto zložení Rada reflektovala vnútorné hodnoty a predsavzatia, s ktorými začínala v roku 2015. Veľa priestoru venovala rozhovoru o tom, v čom sú príčiny rozmanitosti a odlišností v presvedčeniach a ako to vplýva na našu cirkev, napr. aký to má dopad na formálnu a teologickú jednotu. Dobré prostredie pre takýto rozhovor poskytovala dlhá večera na záhrade brata tajomníka.
 • Rada vyhlasuje týždeň začínajúci prvou októbrovou nedeľou za Týždeň vďačnosti za život a službu kazateľov. Staršovstvá a členovia zborov môžu aktívne a tvorivo prejaviť svoju vďačnosť, záujem a podporu kazateľom práve v tomto čase, a pravdaže aj inokedy.
 • Zbor v Nitre vyslal misijnú skupinu do Bratislavy. Do Bratislavy sa z Nitry presťahoval kazateľ Tomáš Henžel.
 • Uvedenie kazateľa Ervina Mittelmanna do služby kazateľa v misijnom spoločenstve Mozaika sa uskutoční 16.9.2018 s poverením na obdobie do 31.12.2019.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu, že kazateľ Tibor Máhrik prijal pozvanie do služby od staršovstva zboru CB v Ostrave. Voľba má prebehnúť 28.10.2018.
 • Zobrala na vedomie informáciu, že zbor Bratislava Kaplnka zriadil stanicu svojho zboru v Leviciach.
 • Mala rozhovor s bratom Vladimírom Šimom, ktorý je od 1.6.2018 pastoračným asistentom v zbore Bratislava Cukrová.
 • Rozhodla o termíne konferencie 2019, ktorá sa uskutoční 10.-11.5.2019. Rada oslovuje zbory s otázkou, ktorý z nich by bol ochotný hostiť konferenciu.
 • Stanovila termín celocirkevnej konferencie, ktorá má byť súčasťou diskusie o službe žien v cirkvi, na 9.3.2019.
 • Súhlasila zo žiadosťou Heleny Marfoldiovej o ukončenie PPV dohodou.
 • Vydala usmernenie týkajúce sa oprávnení vysluhovať sviatosti a sobášiť v prípade ordinovaných kazateľov, ktorí nie sú v činnej službe.
 • Rada súhlasí s výnimkou z maximálnej doby pôsobenia kazateľa Slavomíra Polohu v zbore v Banskej Bystrici a s predĺžením jeho mandátu do 31.8.2023. Rada poverila predsedu Rady, aby v zbore viedol hlasovanie.
 • Rada podporuje návrh evanjelizačno-misijného odboru na prípravu a distribúciu adventného modlitebného bulletinu.
 • Súhlasila s plánom predsedu Rady na vzdelávania staršovstiev v Michalovciach a Vranove n. T. a rozhodla o rozdelení cestovných nákladov predsedu medzi ústredie a zbory.
 • Na základe informácií a žiadostí zo zborov Rada akceptuje, že v staršovstve zboru vo Vranove nad Topľou a rovnako v zbore v Michalovciach sú iba traja volení členovia, ako prechodný stav do konca funkčného obdobia staršovstva.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Kalinove.
 • Zobrala na vedomie správu kazateľa Martina Jurču zo študijného voľna.
 • Zobrala na vedomie hodnotenia vikárov Mareka Tomašoviča a Milana Mitanu od správcov zborov.
 • Prijala rezignáciu kazateľa Juraja Kohúta na členstvo v Študijnom odbore.
 • Rada pripravuje odborné školenie pre účtovníkov a hospodárov zborov v januári alebo februári 2019. Preto povzbudzuje zbory, aby na školenie vyslali aspoň jedného pracovníka, ktorý sa venuje tejto oblasti. Honorár lektorom a režijné náklady školenia budú uhradené z prostriedkov ústredia cirkvi.
 • Rozhodla o presunutí malého a nevyužívaného zostatku z Misijného fondu, zriadeného v roku 1998, na Evanjelizačno-misijný odbor za účelom podpory konkrétnej evanjelizačno-misijnej aktivity alebo misionára podľa rozhodnutia EMO. Rada požiada Konferenciu o zrušenie Misijného fondu, nakoľko je dlhodobo nefunkčný a jeho úlohu prevzal Fond Nové zbory.
 • Schválila smernicu pre výpočet započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti pri vzniku pracovného pomeru s cirkvou.
 • Rozhodla o podpore vydania knihy Starší zboru v edícii ReFormatio z publikačného fondu.
 • Zobrala na vedomie výpoveď z nájmu pre kanceláriu predsedu Rady v Leviciach k 31.3.2019.
 • Zobrala na vedomie aktuálny stav hospodárenia ústredia a informáciu o plánovanom stretnutí Rady Waderovej nadácie SR a ČR v Leviciach.