O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2018

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 4. a 5. júna 2018 vo Vsetíne. Súčasťou porady bolo aj spoločné rokovanie s českou Radou.
 • Rada odsúhlasila podpis predstaviteľov Cirkvi bratskej pod Spoločný celoeurópsky list mimovládnych organizácií – Nenanucujte nám homosexuálne manželstvá.
 • Zobrala na vedomie informáciu riaditeľa kancelárie ohľadne GDPR.
 • Zobrala na vedomie správu kazateľa Juraja Kohúta zo služobnej cesty v Izraeli.
 • Určila za overovateľov zápisnice z Konferencie 2018 Petra Prištiaka a Slavomíra Polohu.
 • Zobrala na vedomie uzavretie pracovného pomeru s Vladimírom Šimom na dobu určitú do 30. 6. 2019. Brat bude pracovať v zbore Bratislava Cukrová ako pastoračný asistent.
 • Schválila žiadosť zboru v Nitre o prijatie vikára Bohuša Vasiľa do pracovnoprávneho vzťahu na polovičný úväzok na dobu určitú na jeden rok.
 • Rozhodla, že hlasovanie o výnimke z maximálnej doby pôsobenia kazateľa Slavomíra Polohu v zbore v Banskej Bystrici je plánované na 14.10.2018.
 • Zobrala na vedomie informáciu o voľbách a zložení staršovstva zboru v Hermanovciach, v ktorom už pôsobia aj bratia z rómskych komunít a misionár Pierre van Vuuren.
 • Dala súhlas staršovstvu zboru v Hermanovciach, aby poverilo brata Pierra van Vuurena vysluhovaním sviatostí v rómskych komunitách v pôsobnosti zboru. Tento súhlas je na dobu dvoch rokov do 30.6.2020 s možnosťou predĺženia, alebo úpravy.
 • Poverila vykonaním vizitácie v misijnej komunite Mozaika Košice brata predsedu, tajomníka, seniora a pozve aj niekoho zo staršovstva zboru v Košiciach na Kováčskej ulici. O zriadení zboru rozhodne Rada po vizitácii.
 • Rada uvažovala, ako reagovať na rastúci počet výnimiek pri voľbách a ustanovovaní staršovstiev. Jednou z možností je návrh na zmenu Poriadku CB.
 • Zaoberala sa pokračovaním diskusie o postavení a službe žien v cirkvi. Predbežná predstava je taká, že jeseni  by bola pastorálna konferencia pre kazateľov a staršovstvá s referátmi; na to by nadväzovala diskusia v zboroch a na jar 2019 sa pripraví otvorená celocirkevná konferencia.
 • Rada vyjadruje vďačnosť misionárovi Don Ho Soonovi za finančnú podporu, ktorú sprostredkoval pre o.z. Miesto v dome v Leviciach.
 • Rada v zmysle konferenčného uznesenia rozhodla o poukázaní daru pre humanitárnu podporu kresťanom vo Venezuele. Zároveň Rada osloví zbory s výzvou na dobrovoľné príspevky na rovnaký účel, ktoré budú poukázané do konca októbra 2018.
 • Schválila služobnú cestu tajomníka do Londýna v termíne 9.-15.6.2018 a úhradu cestovných nákladov.
 • Rozhodla o rozdelení prostriedkov z EPH a doplnení príspevkov z Fondu pomoci.
 • Diskutovala o téme „Môže byť znovuzrodený kresťan démonizovaný?“.

Zo spoločného rokovania s českou Radou CB:

 • Spoločné stretnutia českej a slovenskej Rady CB budú každoročne v júni v prihraničnej časti ČR (príležitostne aj v SR).
 • Návrh nosnej témy pre Spoločnú konferenciu 2018: Úloha starších pri obnove zboru (plus semináre).
 • Stanovisko českej Rady k spoločnej diskusii o postavení a službe žien v cirkvi: Česká Rada CB na diskusiu o postavení a úlohe žien v cirkvi nepristúpila, zostáva na pozícii písaných dokumentov.