O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2018

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 15. mája 2018 formou Skype spojenia.
 • Zhodnotila organizačnú stránku a priebeh konferencie, ktorá mala dobrý formát a veľmi dobré zázemie v levickom zbore. Obsahovej stránke, uzneseniam a úlohám, ktoré z konferencie vyplynuli, sa bude venovať na ďalšej porade pri osobnom stretnutí členov Rady.
 • V rámci Konferencie CB mala Rada rozhovor s kazateľom Ľudovítom Fekete, ktorý v lete končí službu kazateľa.
 • Rada na základe dohody so staršovstvom Zboru CB v Košiciach ustanoví brata Ervina Mittelmanna za kazateľa misijného spoločenstva Košice – Mozaika.
 • Zobrala na vedomie, že zbor v Nitre si zvolil za kazateľa Dawsona Jonesa. Jeho uvedenie do služby v zbore je plánované na 27.5.2018.
 • Odsúhlasila dar pre nového kazateľa cirkvi v rovnakej hodnote ako pre novoordinovaných kazateľov.
 • Poverila Študijný odbor zadaním ordinačných prác vikárom do 31.5.2018.
 • Zobrala na vedomie správu kazateľa Petra Prištiaka zo študijného voľna a požiadala o jej doplnenie.
 • Rada súhlasí zo žiadosťou Ľubomíra Melnu o ukončenie PPV dohodou.
 • Rozhodla o výške preplácania nákladov na súkromný telefón a internetové pripojenie pre  tajomníka Rady.
 • Predseda Rady spolu s riaditeľom Kancelárie dohodnú detaily spoločného stretnutia Rád SR a ČR v júni na Morave.
 • Rozhodla o zablokovaní/deaktivácii facebookovej stránky cirkvi, nakoľko v súčasnosti nemá možnosti na jej efektívnu administráciu.