O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2018

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 19. marca 2018 v Banskej Bystrici.
 • Rada spoločne so staršovstvom zboru v Košiciach hľadá spôsob, ako najvhodnejšie vyriešiť otázku činnej služby kazateľa Ervina Mittelmanna.
 • Rada víta iniciatívu brata Tibora Máhrika pri prípave konferencie Zdravá rodina, vyjadruje vďaku za jeho angažovanosť a odporúča účasť na nej.
 • Stanovila rozsah štatutárnych oprávnení riaditeľa Kancelárie Rady Juraja Klementoviča s účinnosťou od 19.3.2018.
 • Rada nominovala brata Jaroslava Maďara ako delegáta na Valné zhromaždenie SBS. V prípade, že sa nebude môcť zúčastniť, delegátom bude predseda Rady.
 • Poverila predsedu Rady účasťou na konferencii CB CZ v Litomyšli 11.-12.5.2018.
 • Schválila účasť predsedu a tajomníka Rady na IFFEC General Assembly 2018 v Indii a súhlasí s úhradou s tým súvisiacich výdavkov.
 • Prerokovala žiadosť misijného zboru CB v Nitre a rozhodla o jeho zaradení medzi riadne zbory k 1.4.2018. Vedenie zboru bude informované o funkčnom období súčasného staršovstva a správcu zboru.
 • Pripravovala program výročnej konferencie 2018. Schválila tajomnícku správu za rok 2017 a materiály predkladané konferencii.
 • Rada požiada Komisiu pre poriadok, aby sformulovala sprievodné uznesenia k predloženému návrhu týkajúce sa v súčasnosti platných (aktívnych) výnimiek z maximálnej doby pôsobenia kazateľa v zbore.
 • Zhodnotila pastorálnu konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj starší zborov. Toto rozšírenie bolo veľmi užitočné. Rada očakáva, že téma duchovného vedenia zborov bude v staršovstvách ďalej diskutovaná a keďže referát predsedu Rady bude súčasťou konferenčnej správy predsedu, tejto dôležitej téme sa bude venovať aj konferencia.
 • Súhlasila s predĺžením nájmu kancelárie predsedu Rady v Leviciach.
 • Zobrala na vedomie informáciu o predaji starého služobného auta Ford Fiesta.

 

Pripravil Štefan Evin