O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej vo februári 2018

Porada Rady Cirkvi bratskej bola 15. februára 2018 formou Skype spojenia.

  • Rada zobrala na vedomie správu brata Dona Olesona z nášho čestného zboru First Evangelical Free Church Rockford o podpore ľudí a aktivít v CB na Slovensku. Brat tajomník v mene Rady odpísal s poďakovaním za túto podporu.
  • Upravila pracovnú náplň predsedu PLANt.sk Tomáša Henžela v súvislosti s jeho odmeňovaním z prostriedkov cirkvi.
  • Schválila nový štatút odboru PLANt.sk s dôrazom na to, že PLANt.sk nezakladá zbory, ale podporuje zakladanie zborov materskými zbormi.
  • Stanovila výšku pravidelného mesačného príspevku pre Juraja Klementoviča z jeho sponzorského fondu.
  • Súhlasila so žiadosťou zboru CB Bratislava Cukrová o pracovno-právny vzťah pre Vladimíra Šima vo funkcii pastoračný asistent na dobu určitú. Rada pozve brata na osobné stretnutie.
  • Schválila podklady, ktoré finančný odbor predloží na prerokovanie hospodárom zborov 17.2.2018 v B.Bystrici.
  • Schválila účasť predsedu a tajomníka Rady na Evanjelikálnom fóre 2018 v Prahe a úhradu nákladov.
  • Rada prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Hermanovciach a pripojila k nej svoje poznámky.
  • Rozhodla o vymenovaní kazateľa Mareka Jurču za administrátora zboru v Michalovciach po ukončení služby správcu zboru Bohdana Roháčka na obdobie 12 mesiacov.

Pripravil Štefan Evin