O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2018

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 15.–16. januára 2018 v Bratislave.
 • Rada rozhodla, že súčasťou procesu zriadenia nového zboru bude písomné prihlásenie sa staršovstva vznikajúceho zboru k Vyznaniu viery a Duchovným zásadám Cirkvi bratskej.
 • Rada osloví zbory s odporúčaním jednorazovo finančne podporiť novo vzniknutý zbor.
 • Mala rozhovor s kazateľom Danielom Pastirčákom o ekumenickom a evanjelikálnom charaktere zboru Bratislava Kaplnka.
 • Mala rozhovor s Dagmar Danelovou, členkou spevníkovej pracovnej skupiny, o postupe prác na novom spevníku; rozhovor s predsedom správnej rady DZB ú.z. Pavlom Borošom a riaditeľkou Annou Andréovou; rozhovor s redakčnou radou časopisu Dialóg o obsahu niektorých článkov, ktoré neodrážajú presvedčenia Cirkvi bratskej a o ťažkostiach so zabezpečovaním obsahu časopisu zo strany Cirkvi bratskej.
 • Mala s rozhovor s bývalým aj novým predsedom PLANt Tomášom Grulichom a Tomášom Henželom.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Košiciach a pripojila k nej svoje poznámky.
 • Poverila predsedu Rady, aby s košickým staršovstvom prekonzultoval možnosti uvedenia kazateľa Ervina Mittelmanna do činnej služby.
 • Akceptovala, že v staršovstve zboru Spišská Nová Ves sú vzhľadom na veľkosť zboru iba traja volení členovia ako prechodný stav do konca funkčného obdobia staršovstva.
 • Schválila žiadosť evanjelizačno-misijného odboru o jednorazovú podporu misionára Romana Mészároša z prostriedkov odboru.
 • Rozhodla o spôsobe odmeňovania administrátorov zborov z príspevku štátu a o úprave pracovnej náplne kazateľov, ktorí sú vymenovaní za administrátorov.
 • Rozhodla o úprave pracovnej náplne a príplatku Rady pre predsedu PLANt Tomáša Henžela.
 • Rozhodla o zvýšení úväzku vikára Mareka Tomašoviča na 50% od 1.1.2018.
 • Zobrala na vedomie rozhodnutie kazateľa Bohdana Roháčka o ukončení jeho služby kazateľa–správcu v zbore v Michalovciach k 28.2.2018. Zobrala na vedomie záujem brata o službu Rómom v regióne zboru.
 • Súhlasila s rozviazaním pracovného pomeru dohodou, o ktoré požiadal kazateľ Ľudovít Fekete k 30.6.2018.
 • Prehodnotila a upravila príplatky k platom pracovníkov ústredia cirkvi.
 • Odsúhlasila študijné voľno kazateľa Martina Jurču a odporúča mu v rámci študijného voľna navštíviť zbory na Morave a konzultovať výber študijnej literatúry s predsedom študijného odboru.
 • Poverila predsedu a tajomníka účasťou na stretnutí a príprave spoločného vyhlásenia cirkví k Istanbulskému dohovoru. V prípade, že toto vyhlásenie bude zodpovedať presvedčeniam Cirkvi bratskej, aby toto vyhlásenie aj podpísali.
 • Zobrala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2017. Do fondu v roku 2017 pravidelne alebo viackrát prispievalo 11 jednotlivcov (resp. rodín) a jednorazovo prispeli štyri zbory (Nitra, Vranov, Žilina a Spišská Nová Ves).
 • Zobrala na vedomie zakúpenie nového služobného auta Renault Megane a poverila predsedu Finančného odboru, aby zabezpečil odpredaj starého služobného auta Ford Fiesta.

Pripravil Štefan Evin