O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2017

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12. decembra 2017 formou Skype spojenia.
  • Rada CB odpovedala na požiadavku volebnej komisie týkajúcu sa voliteľnosti ďalších navrhnutých kazateľov.
  • Vymenovala k 1.1.2018 kazateľa Tomáša Henžela za správcu misijného Zboru CB V Nitre a nové staršovstvo.
  • Vymenovala kazateľa Daniela Pastirčáka za administrátora zboru Bratislava Cukrová na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2019.
  • Vymenovala riaditeľa kancelárie Rady Juraja Klementoviča za člena finančného odboru.
  • Zobrala na vedomie prevod zriaďovateľských práv k účelovému zariadeniu Mládežnícke centrum Kontakt v Leviciach z Cirkvi bratskej na Zbor CB v Leviciach od 1.1.2018.
  • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie kazateľskej stanice v Trnave.
  • Odporučila predsedovi finančného odboru, aby zabezpečil kúpu nového auta pre potreby ústredia Cirkvi.
  • Požiadala redakčnú radu časopisu Dialóg o vloženie nasledovnej formulácie do tiráže časopisu: „Časopis vychádza s finančnou podporou Cirkvi bratskej. Obsah jednotlivých príspevkov nevyhnutne nevyjadruje duchovné presvedčenia Cirkvi bratskej.“ O vydávaní časopisu a jeho funkcii v CB bude hovoriť s redakčnou radou na januárovom stretnutí.

Pripravil Štefan Evin