O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 13. novembra v Banskej Bystrici. 
 • Rada venovala pozornosť správam z misijných zborov a komunít (Mozaika Košice, Trnava, Nitra). Zobrala na vedomie informáciu staršovstva zboru v Nitre o vyslaní ich kazateľa Tomáša Henžela s rodinou do Bratislavy so zámerom založiť tam ďalší zbor.
 • Rada rozhodla o zriadení misijného zboru v Trnave k 1.1.2018 a vymenovala staršovstvo zboru. Správcom zboru bude brat kazateľ Juraj Kohút. Je to veľký dôvod k radosti a vďačnosti v našej cirkvi za Božiu milosť, lebo je to prvý nový zbor spojený s víziou 4x10.
 • V Kancelárii Rady privítala nového riaditeľa Juraja Klementoviča, ktorý do funkcie nastúpil 1. novembra. Tešíme sa z toho, že v Jurajovi dostávame novú a dôležitú pomoc.
 • Rozhodla o zmene pracovnej zmluvy vikára Mareka Tomašoviča v Trnave na dobu neurčitú a o predĺžení pracovnej zmluvy kazateľa Ervina Mittelmana.
 • Prijala rezignáciu Tomáša Grulicha na funkciu predsedu odboru PLANt a vymenovala Tomáša Henžela za predsedu odboru PLANt od 1.1.2018. Tomáša Grulicha vymenovala za člena odboru PLANt na obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018.
 • Vymenovala kazateľa Pavla Halžu za administrátora zboru vo Vranove od 1.1.2018.
 • Predsedníctvo Rady sa stretlo so staršovstvom zboru v Bratislave, Cukrová a oboznámilo ich s dôvodmi aj návrhom Rady na zmenu administrátora zboru.
 • Predseda a tajomník Rady mali rozhovor so staršovstvom zboru v Banskej Bystrici o ďalšej službe kazateľa Slavomíra Polohu, ktorý sa približuje k hranici 18 rokov služby v zbore.
 • Rozhodla o vizitácii v roku 2018 v zboroch Stará Turá (vizitátori Štefan Evin a Ján Verčimák) a Kalinovo (vizitátori Slavomír Poloha a Marián Cabadaj).
 • S vďakou prijala ponuku zboru v Leviciach byť hostiteľom konferencie v roku 2018.
 • Rozhodla, že témou jarnej pastorálky bude „Úloha a postavenie staršovstva zboru“. Na pastorálku budú pozvané aj staršovstvá zborov, keďže ide o kľúčovú tému týkajúcu sa duchovného vedenia zboru. Predbežný termín je 16.–17. marec 2018.
 • Rada vyjadruje vďačnosť organizátorom konferencie Viera v práci a povzbudzuje ich do prípravy ďalších ročníkov. Ako pomoc ponúka pôžičku a podiel na úhrade prípadnej negatívnej bilancie budúcej konferencie.
 • S vďakou zobrala na vedomie podporu od misionára Don Ho Soona pre jedného študenta teológie z našej cirkvi.
 • Rozdelila prostriedky z Evanglische Partnerhilfe za rok 2017 a časť prostriedkov z Fondu pomoci. Zvyšná časť prostriedkov z Fondu pomoci sa akumuluje.
 • Rada odpovedala na požiadavku volebnej komisie týkajúcu sa voliteľnosti navrhnutých kazateľov.
 • Dohodla si termíny porád v roku 2018.

Pripravil Štefan Evin