O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 11. a 12. septembra v Leviciach
 • Rada vyjadruje vďačnosť sestre Dagmar Danelovej a jej spolupracovníkom za organizáciu celoslovenského detského letného pobytu.
 • Rada dňa 6.júla 2017 per rollam prijala pozitívne Stanovisko Rady k zámeru Bratskej jednoty baptistov zriadiť učiteľské miesto na Katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela.
 • Rada dňa 10. júla 2017 schválila per rollam pôžičku z Waderovho fondu pre zbor v B. Bystrici s dobou splatnosti do 31.12.2020.
 • S bratom Jurajom Klementovičom dohodla podmienky nástupu do funkcie riaditeľa kancelárie Rady.
 • Zobrala na vedomie správu brata kazateľa Bohdana Roháčka a brata kazateľa Tibora Máhrika zo študijného voľna.
 • Schválila pracovnú cestu brata predsedu, tajomníka a kazateľa Martina Kačura do Atén na konferenciu LEAD v septembri 2017. 
 • Rada schválila pôžičku z Waderovho fondu pre zbor v Prešove s dobou splatnosti do 31.12.2021.
 • Rada oboznámi zbory s možnosťou získať krátkodobé pôžičky z Waderovho fondu so splatnosťou do roku 2022.
 • Venovala sa analýze stavu rozpočtu a finančných prostriedkov pre spoločné potreby cirkvi. Rozhodla o dodatočnom uhradení nezaplateného členského v IFFEC za jedno minulé obdobie.
 • Schválila dohodu o vzťahoch medzi Cirkvou bratskou a zborom Žilina Kórea, ktorá vychádza z rozhodnutia konferencie 2017. Zbor Žilina Kórea má status pridruženého zboru s právnou subjektivitou so špecifickými právami a povinnosťami určenými touto dohodou.
 • Rada prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie misijného zboru CB v Nitre. Na základe odporúčania vizitátorov a v súčinnosti s vedením zboru pripraví zaradenie tohto misijného zboru medzi riadne zbory.
 • Rada poverila predsedu, aby prejednal so staršovstvom zboru v Leviciach a zároveň so staršovstvom  samostatnej kazateľskej stanice v Trnave konkrétne kroky smerujúce k zriadeniu misijného zboru v Trnave.
 • Mala rozhovor s kazateľom–misionárom Dawsonom Jonesom o jeho službe v CB na Slovensku. Po absolvovaní vikariátnych cvičení, vzhľadom na jeho platnú ordináciu  v Summit Church North Little Rock, Arizona, USA, navrhne Rada konferencii CB, aby rozhodla o jeho voliteľnosti za kazateľa Cirkvi bratskej.
 • Mala rozhovor s bratom Bohušom Vasiľom z Nitry, ktorý požiadal o vikariát a staršovstvo zboru v Nitre jeho žiadosť podporilo. Rada prijala Bohuša Vasiľa do vikariátu a umiestnila ho do zboru CB v Nitre.
 • Navrhla predbežný program pre stretnutie slovenských účastníkov  v rámci spoločnej pastorálky.
 • Poverila predsedu EMO, aby bol v kontakte s organizátormi evanjelizácie ProCHRIST 2018.
 • Rada kvôli kolízii s inými podujatiami stanovila termín konania konferencie Cirkvi bratskej na 4. – 5.5.2018. Oslovuje zbory s otázkou, ktorý z nich je ochotný byť hostiteľom tejto konferencie.

 

Pripravil Štefan Evin