O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12. a 13. júna v Bratislave.
 • Rada zhodnotila prípravu a priebeh výročnej konferencie.  Vyjadrila vďačnosť žilinskému zboru za výborné zabezpečenie konferencie napriek ich obmedzeným podmienkam.
 • Určila termín Konferencie CB v roku 2018 na 25. – 26.5.2018 a zároveň oslovuje zbory s otázkou, ktorý z nich je ochotný byť hostiteľom tejto konferencie.
 • Mala rozhovor s bratom Milanom Mitanom zo Svätého Jura, ktorý požiadal o vikariát a staršovstvo zboru v Bratislave, Cukrová jeho žiadosť podporilo. Rada prijala brata Milana za vikára na samostatnej kazateľskej stanici vo Svätom Jure a určila základné podmienky pre priebeh jeho vikariátu.
 • Mala prijímací pohovor s bratom Jurajom Klementovičom z Trnavy, ktorý sa uchádza o funkciu riaditeľa Kancelárie Rady. Po vyhodnotení podkladov a prijímacieho pohovoru sa Rada zhodla, že brat Juraj je vhodným kandidátom na funkciu riaditeľa Kancelárie Rady. Jeho vymenovanie do tejto funkcie je podmienené dohodou o podmienkach nástupu do zamestnania.
 • Brat Jakub Kintler, riaditeľ Kancelárie Rady, ukončil svoje pôsobenie v tejto funkcii. Do vymenovania nového riaditeľa sú úlohy riaditeľa Kancelárie Rady rozdelené medzi predsedu Rady a tajomníka Rady.
 • Rozhodla o zmene pracovnej zmluvy so Zuzanou Banovou na dobu neurčitú. Sestra pôsobí ako diakon v zbore Bratislava Cukrová.
 • Rada CB víta ochotu misionárov MTW Slovakia (Mission To the World) úzko spolupracovať s Cirkvou bratskou pri zakladaní zborov a s radosťou berie na vedomie dohodu o spolupráci medzi MTW a Plant.
 • Odporučila Rade CB v Českej republike, aby podľa svojich možností podporila investičnú aktivitu zboru v Žiline z českého fondu Waderovej nadácie.
 • Rada prostredníctvom listu evanjelizačno-misijného odboru osloví zbory s prosbou o podporu pracovníkov pôsobiacich v misii medzi Rómami v Glasgowe.
 • Predseda Rady osloví českú Radu CB s návrhom na spoločné hľadanie novej podoby spoločných stretnutí.

Pripravil Štefan Evin

 

*