O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 13.-14. marca v Leviciach. Spoločné modlitby uviedol brat predseda Štefan Evin.
 • Predseda Rady informoval o obsahu konferencie Cesta obnovy s Johnom Wenrichom v Čechách.
 • Zobrala na vedomie, že predseda Rady 12.2.2017 uviedol do služby v zbore Stará Turá kazateľa Daniela Jurču za kazateľa – správcu zboru.
 • Zobrala na vedomie, že brat kazateľ Martin Kačur bol 28.2.2017 zvolený na najbližšie dva roky za seniora pre východnú oblasť.
 • Zobrala na vedomie správu brata kazateľa Slavomíra Polohu o využití študijného voľna.
 • Schválila žiadosť kazateľa Tibora Máhrika o študijné voľno v čase od mája do júla 2017 podľa predloženého študijného projektu.
 • Zhodnotila februárovú pastorálku kazateľov.
 • Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky z rokovania s kórejským zborom ohľadne dohody medzi Radou a týmto zborom.
 • Zobrala na vedomie správu brata Dona Olesona zo zboru First Evangelical Free Church Rockford o podpore ľudí a aktivít v CB na Slovensku. Rada vyjadrila vďačnosť bratovi Olesonovi aj zboru za túto podporu.
 • Rada vo februári pripravila návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý finančný odbor predložil na diskusiu na stretnutiach s hospodármi zborov. Definitívny návrh rozpočtu, ktorý vzíde zo stretnutí s hospodármi zborov, hlavne zadefinovanie príjmov zborov a percento príspevku na celocirkevné potreby, bude predložený konferencii.
 • Pripravovala konferenciu 2017. Rozhodla, že konferencia bude tento rok v Žiline (27.5.) a bude jednodňová. Schválila tajomnícku správu a pripravila predbežné návrhy pre konferenciu (personálne aj vecné).
 • Rada dostala žiadosť zboru v Žiline o zriadenie misijného zboru „Za kostolom“ a žiadosť zboru v Leviciach o zriadenie misijného zboru v Trnave. Rada si vyžiada stanovisko odboru PLANt.sk ku každej žiadosti a následne rozhodne o ďalšom postupe.
 • Rozhodla, že v zboroch Hermanovce, Vranov a Košice urobí revíziu hospodárenia Jakub Kintler a v Nitre vizitátor Martin Jurčo.
 • Mala rozhovor s kazateľom Bohdanom Roháčkom o jeho službe v Michalovskom zbore. Pripravila návrh postupu pri hlasovaní o jeho zotrvaní v zbore, ktorý predseda Rady Štefan Evin a člen Rady Peter Prištiak dohodnú so staršovstvom zboru.
 • Mala rozhovor s bratmi Jaroslavom Maďarom a Toddom Pattersonom, ktorí sú učiteľmi z Cirkvi bratskej na Katedre teológie a katechetiky UMB v Banskej Bytrici. Rada predĺžila poverenie pre týchto bratov pre ich pôsobenie ako vysokoškolských pedagógov na tejto univerzite. Pozvala ich k účasti na pastorálnych konferenciách a podujatiach Cirkvi bratskej. Navrhla im, aby využívali svoje predmety a vyučovacie možnosti na rozširovanie témy zakladania a obnovy zborov medzi študentmi a takisto, aby poskytli svoje vedomosti na vzdelávanie v cirkvi.
 • Poverila predsedu Rady k účasti na konferencii Cirkvi bratskej v ČR a zároveň pozvala zástupcu Cirkvi bratskej v ČR na našu konferenciu.
 • Rozhodla o zvýšení miezd pracovníkom ústredia v roku 2017 o 4%. Rozhodla, že bude pravidelne prehodnocovať odmeny pracovníkov ústredia vždy v decembri alebo v januári.
 • Rozhodla o kúpe nového auta pre potreby ústredia.
 • Vyjadrila podporu pripravovanej konferencii Práca a viera, dáva ju do pozornosti zborom a finančne ju podporí.
 • Rozhodla, že prispeje na úhradu nákladov spojených s pohrebom brata kazateľa Fazekaša   z prostriedkov ústredia CB.
 • Zobrala na vedomie Stanovisko protestantov ku kauze únosu.