Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v decembri 2016

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2016

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 5. decembra formou Skype spojenia.
 • Rada zobrala na vedomie poďakovania za príspevky z nemeckej Evangelishe Partnerhilfe.
 • Zobrala na vedomie správu z prvej časti študijného voľna kazateľa Bohdana Roháčka.
 • Zobrala na vedomie prípravu a výsledky volieb staršovstva v zbore Spišská Nová Ves, kde kandidovali a boli zvolení iba traja členovia staršovstva. Akceptuje to len ako prechodný stav do konca roku 2017, aby nemuselo dôjsť k zmene statusu zboru a povzbudzuje zbor k tomu, aby doplnil počet volených starších minimálne na štyroch.
 • Rozhodla o ponechaní kompetencií riaditeľovi Kancelárie Rady aj po 31.12.2016, napriek ukončeniu pracovného pomeru, keďže je ochotný pomáhať v kancelárii Rady až do konferencie 2017. Prerozdelenie agendy a kompetencií od 1.1.2017 a následné odovzdanie agendy dohodnú s riaditeľom Kancelárie tajomník Rady a predseda Rady.
 • Rozhodla, že výberové konanie na miesto riaditeľa Kancelárie CB bude dňa 22.12.2016.
 • Rozhodla, že uzatvorí s kazateľom Ervinom Mittelmannom pracovnú zmluvu s polovičným úväzkom od 1.1.2017.
 • Rozhodla o predĺžení pracovných zmlúv zamestnancov, ktorí mali uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31.12.2016.
 • Rozhodla, že sa vytlačí 50 kusov Ústavy CB 2016 a 300 kusov Vyznania viery a Duchovných zásad CB 2016.
 • Určila termíny stretnutí Finančného odboru so zástupcami zborov v seniorátoch na 17.2.2017 (východ) a 18.2.2017 (západ).
 • Poverila brata Miroslava Moravského prípravou písomnej dohody s Waderovou nadáciou o výške a termínoch splátok.
 • Rozhodla o vizitáciách v roku 2017 v zboroch Hermanovce nad Topľou, Vranov nad Topľou, Košice a v misijnom zbore Nitra.

Pripravil Štefan Evin