Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v novembri 2016

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2016

 

 • Porada Rady bola 11. novembra v Bratislave. Spoločné modlitby uviedol brat kazateľ Peter Prištiak.
 • Hosťom Rady pri rozhovore o vízii 4x10 bol brat Bohuš Piatko, šéfredaktor časopisu Dialóg, ktorý dáva tejto téme v časopise priestor a hľadá k nej spolupracovníkov.
 • Rozhodla, že hosťom Rady na Spoločnej konferencii 2016 v Bratislave bude brat Bohuš Piatko, šéfredaktor časopisu Dialóg a zapisovateľka Martina Petijová.
 • Rada ďakuje bratislavskému zboru na Cukrovej ulici za ochotnú a výbornú hostiteľskú službu a servis pre Spoločnú konferenciu 2016.
 • V sobotu 12. novembra sa niekoľkí členovia Rady a niekoľkí členovia odboru PLANt.sk stretli s pracovníkmi zboru Bratislava Kaplnka, ktorí prezentovali jednak príbeh vzniku Kaplnky, jej súčasný život a tiež to, čo by mohlo byť prenositeľné do iných kontextov.
 • Podporuje účasť prešovského tímu a predsedu Rady na seminári Cesta obnovy v Johnom Wenrichom vo februári 2017. Rada prispeje českým organizátorom na náklady spojené s týmto seminárom.
 • Zobrala na vedomie vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike o prežívaní sviatočného dňa. Text vyhlásenia je dostupný aj na www.cb.sk.
 • Zobrala na vedomie správu tajomníka pre mládež, brata Slavomíra Krupu, z jeho návštevy Campfestu.
 • Vydala poverenie pre kazateľa Mariána Cabadaja, kazateľa Jána Máhrika a  kazateľa Tibora Máhrika pre vyučovanie náboženskej výchovy Cirkvi bratskej v školskom roku 2016/2017. Rozhodla, že takéto poverenie pre kazateľov CB môže vydávať štatutárny zástupca CB bez schvaľovania v Rade. O poverení pre iných pracovníkov rozhoduje Rada.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru CB v Spišskej Novej Vsi.
 • Schválila študijnú cestu predsedu Rady do zborov SOMA v USA v januári 2017 a rozhodla o úhrade cestovných nákladov na túto cestu do výšky dvoch tretín.
 • Po dohode so staršovstvom zboru v Žiline rozhodla o znížení úväzku kazateľa Tibora Máhrika od 1.1.2017 a o znížení úväzku pre diakonku Evu Bechnú od 1.7.2017.
 • Vzhľadom na neobsadené miesto riaditeľa Kancelárie Rady od 1.1.2017, časť jeho povinností prechádza na tajomníka. Preto Rada upravila úväzok tajomníka Rady vo vzťahu k štátnemu príspevku na 100% od 1.1.2017. Z rovnakého dôvodu Rada rozhodla zvýšení príplatku z cirkevných prostriedkov pre predsedu Rady od 1.1.2017.
 • Rada poveruje finančný odbor pripraviť analýzu využívania cirkevných a štátnych prostriedkov s výhľadom na rok 2017 a následne zvážiť úpravu príplatku za správcovstvo z cirkevných prostriedkov a možnosť zamestnávať ďalších duchovenských pracovníkov.
 • Navrhla za člena správnej rady Betánie v Kalinove n.o. Rastislava Števka, riaditeľa Senior Garden n.o. v Hornej Seči.
 • Zobrala na vedomie, že správca Waderovej nadácie, ktorá poskytovala pôžičky pre slovenské zbory do roku 2015, žiada vrátiť tieto pôžičky do Nemecka do roku 2025. Otvorená ostáva možnosť nových pôžičiek.
 • Rada predĺžila prenájom hrobového miesta, do ktorého bol pochovaný prof. Jozef Roháček na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave, na ďalších 10 rokov.
 • Pripravil Štefan Evin