OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Rada Cirkvi bratskej v SR vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta: Riaditeľ Kancelárie Rady Cirkvi bratskej

Jeho hlavná činnosť je definovaná v Poriadku Cirkvi bratskej, článok 69.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • člen Cirkvi bratskej,
  • analytický prístup k ekonomickej problematike,
  • znalosť záväzných a základných dokumentov Cirkvi bratskej (uvedené v Ústave Cirkvi bratskej, článok 9),
  • ovládanie kancelárskeho softvéru (MS Office a pod.)
  • komunikácia v anglickom jazyku. 

Osobné predpoklady:

  • aktívny učeník Ježiša Krista,
  • túžba slúžiť Bohu spravovaním záležitostí cirkvi,
  • samostatnosť, komunikatívnosť, presnosť a zodpovednosť,
  • diskrétnosť.

Ďalšie požiadavky – sú výhodou:

  • orientácia v pracovnoprávnych predpisoch,
  • orientácia v problematike účtovníctva
  • skúsenosti z tímovej práce v cirkvi (staršovstvo zboru a pod.)

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, 
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
  • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uchádzači doručia písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ “ najneskôr do 30.11.2016 na adresu Cirkev bratská, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Rada si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Za Radu Cirkvi bratskej

Ján Henžel
tajomník Rady Cirkvi bratskej
telefón: 0905 756 336