Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v októbri 2016

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2016

 • Porada Rady bola 10. októbra formou Skype spojenia a 14. októbra v Banskej Bystrici.
 • Rada vzala na vedomie, že zbor v Starej Turej si 25.9.2016 zvolil za kazateľa Daniela Jurču. Predpokladaný začiatok jeho služby je január až apríl 2017.
 • Vzala na vedomie výsledky Valného zhromaždenia Slovenskej biblickej spoločnosti: Schválenie úpravy stanov, zvolený nový predseda SBS, S.S.Dr. Pavel Vilhan, PhD., a podpredseda SBS, Mgr. Slavomír Poloha na štvorročné obdobie.
 • Vzala na vedomie správu zo služobnej cesty predsedu Rady na teologickej konferencii IFFEC v Tampere, Fínsko.
 • Vzala na vedomie odpovede predsedu Rady na otázky RTVS ohľadne návrhu skupiny poslancov na zmenu podmienok pre registráciu cirkví.
 • Rada informuje kazateľov, že v prípade potreby im Kancelária Rady na požiadanie vystaví služobný preukaz.
 • Počas konferencie kazateľov mala rozhovor s tajomníkom pre mládež, bratom Slavomírom Krupom o jeho činnosti. Rozhodla o úprave príspevku ústredia k jeho platu.
 • S veľkou vďakou prijala úsilie brata Miroslava Moravského, ktorý vedie rokovania Mariom Waderom ohľadne splátok pôžičiek Waderovej nadácii v Nemecku. Rada rozhodla o prvých splátkach pôžičiek na roky 2017-2019.
 • Urobila prehľad aktuálnych a zatiaľ nevyriešených úloh.
 • Do Komisie žien pri Ekumenickej rade cirkví vymenovala sestru Janu Hlatkú namiesto sestry Júlie Markušovej, ktorá na členstvo v komisii rezignovala.
 • Pripravovala podklady pre Spoločnú konferenciu.
 • Rada neodporúča účasť predsedu Rady CB na stretnutí Assisi 30.
 • Rozhodla o rozdelení prostriedkov z Evangelishe Partnerhilfe na rok 2016.
 • Posudzovala nové pracovné modely financovania cirkví zo štátneho rozpočtu.
 • Stanovila termíny porád v roku 2017.Zobrala na vedomie oznámenie riaditeľa Kancelárie Rady, brata Jakuba Kintlera, že chce ukončiť svoje pôsobenie v tejto funkcii z dôvodu náročnosti pôsobenia v dvoch zamestnaniach. Súhlasila s ukončením jeho pracovného pomeru dohodou k 31.12.2016. Rada s vďakou prijíma jeho ponuku pomôcť s naliehavými pracovnými úlohami v Kancelárii Rady aj po jeho odchode. Pre zabezpečenie chodu Kancelárie Rady pripraví zoznam konkrétnych činností, zodpovedností a vzťahov, ktoré sú spojené s touto funkciou.
 • Rozhodla o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa Kancelárie Rady.

Pripravil Štefan Evin