Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v septembri 2016

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2016 

 • Porada Rady CB bola 11.-13. septembra v Michalovciach, kde bola zborová slávnosť otvorenia zrekonštruovaného zborového domu.
 • Úvodná časť porady bola venovaná osobnej reflexii služby za prvý rok funkčného obdobia. Ďalšia časť bola zameraná na spoločnú analýzu pôsobenia Rady a hľadanie čomu a v akej miere sa má Rada venovať. Toto sú hlavné výstupy tohto uvažovania:
  • Zamerať sa na hľadanie duchovného smerovania CB.
  • Usilovať sa o pozitívne a tvorivé vzťahy medzi Radou CB a zbormi.
  • Prezentovať prácu a zámery Rady CB v zboroch.
  • Definovať, aké zbory chceme zakladať a aké majú byť obnovené zbory – využiť Cestu obnovy a 10 znakov zdravých misijných zborov. Upraviť náplň vizitácie zborov o hodnotenie podľa 10 znakov zdravých misijných zborov.
  • Zefektívniť rokovanie Rady v čisto informačných bodoch a niektoré body presunúť do kategórie rozhodnúť.
 • Tretia časť porady začala informáciami o miestach a ľuďoch, ktorí sa venujú zakladaniu zborov, modlitbami za nich a za víziu 4x10. Radostnou správou je, že práve 11. septembra boli prvé samostatné bohoslužby novej komunity v Žiline s názvom Za kostolom s podporou materského zboru.
 • Do služby ďalšieho kazateľa zboru v Leviciach bol 12.6.2016 uvedený brat Ján Verčimák.
 • Zbor v Žiline si 26.6.2016 zvolil za správcu zboru kazateľa brata Mariána Cabadaja a za ďalšieho kazateľa zboru brata Jána Máhrika. Uvedenie oboch bratov do služby bolo 31.7.2016.
 • Zobrala na vedomie informáciu, že brat Viktor Glier nenastúpi do služby kazateľa v zbore Bratislava Cukrová, keďže rezignoval na ordinačné poverenie.
 • Poverila predsedu Rady, aby 25.9.2016 v zbore Stará Turá viedol voľbu kazateľa Daniela Jurču.
 • Písomne sa ospravedlnila staršovstvu zboru v Žiline za príkry list, ktorý sa týkal neočakávane skorej voľby správcu zboru.
 • Rada CB so súhlasom Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Evanjelickej cirkvi metodistickej navrhla Riadiacemu výboru ERC ako spoločného zástupcu v Expertnej komisii na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností brata Jakuba Kintlera, riaditeľa Kancelárie Rady CB.
 • Vydala poverenie pre Miriam Krupovú a kazateľa Petra Prištiaka pre vyučovanie náboženstva CB na základných a stredných školách v školskom roku 2016/2017.
 • Za overovateľov zápisnice z Konferencie CB 2016 určila bratov Bohdana Roháčka a Petra Prištiaka.
 • Schválila služobnú cestu Martina Kačura a Bohuslavy Havrilovej do Glasgowa na prelome septembra a októbra 2016.
 • Schválila žiadosť kazateľa Slavomíra Polohu o študijné voľno v termíne 1.12.2016 – 28.2.2017.
 • Zobrala na vedomie správy zo služobných ciest (Štefan Evin na ELF 2016, Peter Prištiak v Keni a Mukačeve).
 • Zobrala na vedomie informáciu z Komisie pre Poriadok s návrhom na legislatívny kľud pre najbližšie roky.
 • Riaditeľ Kancelárie Rady CB preveril ekonomickú výhodnosť prechodu k iným stravovacím spoločnostiam a na základe získaných informácií Rada CB rozhodla o zotrvaní pri súčasnej forme zabezpečenia stravovania pre zamestnancov cirkvi. Rada chválila smernicu o stravných lístkoch.
 • Zobrala na vedomie stav hospodárenia k 31.8.2016.  Rozhodla previesť do fondu Levita sumu zodpovedajúcu zostatku fondov zrušených v roku 2005 (Fond kazateľskí asistenti a štipendijný fond, spolu 1.027 €). Poverila Štefana Evina a Rastislava Števka vypracovaním konferenčného návrhu pre financovanie vikariátu, čo predpokladá Poriadok CB.
 • Schválila odmenu účtovníčke ústredia za prácu počas práceneschopnosti riaditeľa Kancelárie Rady.
 • Vymenovala komisiu pre rozdeľovanie prostriedkov z Evangelische Partnerhilfe. Členmi komisie sú aktuálni členovia Rady CB.
 • Na Spoločnú konferenciu delegovala namiesto Jakuba Kintlera Rastislava Števka a pripravila návrhy na zloženie predsedníctva, Komisie pre Ústavu CB a Komisie pre Zásady a Vyznanie viery.
 • Navrhla témy na spoločné rokovanie Rád CB SR+ČR a na stretnutie slovenskej časti počas pastorálnej konferencie.
 • Určila termín konania Konferencie CB v roku 2017 na 26.5.-27.5.2017.
 • Na valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti delegovala bratov Slavomíra Polohu a Jaroslava Maďara.
 • Zobrala na vedomie informácie o činnosti ZEC, o vzťahu ZEC k Univerzite Mateja Bela a k Ekumenickej rade cirkví. Na svoje rokovanie na jar 2017 pozve zástupcov z CB pracujúcich na Katedre teológie a katechetiky.

 

Pripravil Štefan Evin