Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v júni 2016

 • Porada Rady CB bola 6. júna v Leviciach. Spoločné modlitby uviedol brat Miroslav Moravský.
 • Rada si vytvára priebežný a orientačný modlitebný zoznam miest a pracovníkov, ktorí sa venujú alebo plánujú venovať zakladaniu zborov.
 • Evanjelizačno-misijný odbor do septembra nadviaže kontakt s bratom Jozefom Urblíkom, ktorý pracuje v Žiari nad Hronom.
 • Rada pozve šéfredaktora časopisu Dialóg brata Bohuša Piatka na poradu Rady, aby mohol sledovať diskusiu ohľadne vízie 4x10 a prípadne ju v časopise mediálne podporiť.
 • Zbor v Leviciach si na členskom zhromaždení 29. mája 2016 zvolil druhého kazateľa brata Jána Verčimáka.
 • V nedeľu 5. júna 2016 bol do služby kazateľa misijného zboru v Nitre uvedený brat Tomáš Henžel.
 • V Zbore Hermanovce n.T. prebehlo 5. júna 2016 hlasovanie o zotrvaní kazateľa Petra Prištiaka (13. rok jeho služby v zbore) a bol zvolený na ďalšie obdobie.
 • Kazateľ Josef Sýkora oznámil, že Slobodná Metodistická cirkev v USA schválila prevod jeho ordinácie z Cirkvi bratskej.
 • Rada sa rozlúčila s kazateľom Miroslavom Haszicsom, ktorý sa v lete sťahuje zo Slovenska do Čiech do zboru v Ústí nad Labem.
 • Mala rozhovor s kazateľom Slavomírom Polohom, ktorému sa v roku 2019 končí mandát v zbore Banská Bystrica, o jeho ďalšej službe.
 • Zhodnotila prípravu a priebeh výročnej konferencie. Je vďačná za pohostinnosť prešovského zboru, za podnetnú diskusiu, kvalitnú prácu predsedníctva konferencie, dobrý časový manažment, zaujímavé príspevky a užitočné podnety. Prípravu konferenčných materiálov v Rade je potrebné začať minimálne o dva týždne až jeden mesiac skôr.
 • Rada oslovuje zbory s otázkou, ktorý z nich by bol ochotný byť hostiteľom konferencie v roku 2017.
 • Urobila štylistické úpravy poslednej novelizácie Poriadku Cirkvi bratskej.
 • Urobila revíziu svojich uznesení a otvorených úloh od roku 2015.
 • Prerokovala správu z vizitácie Zboru Bardejov.
 • Schválila služobnú cestu predsedu Evanjelizačno-misijného odboru kazateľa Petra Prištiaka do Kene 4. – 15. 7. 2016. Náklady budú hradené z prostriedkov odboru EMO.
 • Rozhodla o zmene zaradenia riaditeľa DZB ú.z. v mzdovej štruktúre cirkvi od 1.1.2017.
 • Zaoberala sa požiadavkou staršovstva Zboru Bratislava Cukrová na stanovenie platu administrátora zboru.
 • Rada schválila použitie prostriedkov Študijného odboru, nevyčerpaných v roku 2015, na preklad knihy Total Church (autori Tim Chester a Steve Timmis).
 • Predseda Rady s predsedom Finančného odboru pripravia návrh štatútu Fondu Levita, ktorý má slúžiť na finančnú podporu vikárov.
 • Spolu s Apoštolskou cirkvou, Bratskou jednotou baptistov a Evanjelickou cirkvou metodistickou hľadá spoločného zástupcu do Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví. Rada navrhuje brata Jakuba Kintlera.
 • Rozhodla, že úvodnú bohoslužbu s Večerou Pánovou na jesennej pastorálke kazateľov zabezpečí predseda Študijného odboru Ján Henžel.
 • Zobrala na vedomie správu brata Martina Jurču, ktorý sa zúčastnil českej konferencie Cirkvi bratskej.
 • Najbližšie stretnutie Rady je plánované na 11.-13. septembra 2016 a bude zamerané aj na hodnotenie ročného pôsobenia Rady a teambuilding.

Pripravil Štefan Evin