Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v máji 2016

  • Porada Rady CB bola 9. mája formou Skype spojenia.
  • Oboznámila sa s termínmi plánovaných seminárov a tréningov pre projekt zakladania zborov v decembri 2016 a máji 2017. Definitívne termíny budú v kalendári cirkevných akcií.
  • Pripravila podklady pre výročnú konferenciu Cirkvi bratskej v Prešove (návrhy na zložene predsedníctva konferencie a konferenčných komisií).
  • Prerokovala návrhy, ktoré má zemská konferencia CB predložiť Spoločnej konferencii CB.
  • Poverila Predsedu Rady, aby po ordinácii viedol 26.6.2016 voľbu brata Jána Máhrika za kazateľa zboru a brata Mariána Cabadaja za správcu zboru v Žiline.
  • Poverila predsedu Rady, aby s vedením zboru v Žiline hovoril o zmene správcu s ohľadom na predchádzajúce zámery zboru.
  • Zobrala na vedomie návštevu predsedu Rady a riaditeľa Kancelárie v Kórejskom zbore CB v Žiline a poverila ich prípravou dohody, ktorá by odrážala špecifické postavenie tohto zboru v štruktúre CB.
  • Zobrala na vedomie situáciu v Slovenskej biblickej spoločnosti, kde na prechodné obdobie do septembra 2016 bol zvolený nový predseda (doterajší podpredseda Slavomír Poloha) a podpredseda (doterajší predseda Pavel Vilhan). V septembri bude ďalšie valné zhromaždenie s úpravou stanov a voľbou nového predsedu a podpredsedu.
  • Zobrala na vedomie tému jesennej pastorálky kazateľov z manželkami: Ecclesia semper reformanda alebo nové víno do nových nádob. Slovenská strana má zabezpečiť úvodnú bohoslužbu.

Pripravil Štefan Evin