Rokovanie Rady Cirkvi bratskej v apríli 2016

 • Porada Rady CB bola 11.-12. apríla 2016 v Leviciach. Spoločné modlitby uviedol brat Rastislav Števko textom z ev. Jána 6:24-31.
 • Oboznámila sa s vývojom v spoločenstve Mozaika Košice, ktoré pracuje na vzniku misijného zboru.
 • Poverila tajomníka Rady, aby 1.5.2016 v zbore Bratislava viedol voľbu kazateľa Viktora Gliera.
 • Poverila predsedu Rady, aby po ordinácii viedol 29.5.2016 voľbu brata Jána Verčimáka za kazateľa zboru v Leviciach a 12.6.2016 aby ho uviedol do služby.
 • Rozhodla, že po ordinácii brata Tomáša Henžela ho Rada vymenuje za kazateľa misijného zboru v Nitre. Administrátorom zostáva Štefan Evin, ktorý kazateľa do služby uvedie 5.6.2016.
 • Dáva súhlas staršovstvu zboru v Hermanovciach, aby poverilo brata Pierra van Vuurena vysluhovaním sviatostí v rómskych komunitách v pôsobnosti zboru na dobu do 30.6.2018 s možnosťou predĺženia alebo úpravy.
 • Rada povzbudzuje zbor Prešov, aby sa venoval priekopníckemu procesu obnovy zborov. Vydavateľom potrebných materiálov bude Rada Cirkvi bratskej.
 • Víta záujem brata Dawsona Jonesa (Seattle, USA) prísť na Slovensko a zapojiť sa do zakladania zborov a poskytne mu primerané zázemie pre túto službu.
 • Víta iniciatívu zborov Prešov a Hermanovce pri pomoci zboru Vranov n.T. podľa návrhov, ktoré pripravil predseda Rady po návšteve vo Vranove.
 • Poverila predsedu a tajomníka Rady a seniora, aby navštívili michalovský zbor.
 • Zobrala na vedomie informáciu, že zbor v Žiline nebude predávať objekt na Halašovej ulici, ale zaháji jeho rekonštrukciu.
 • Delegovala predsedu Rady a Slavomíra Polohu na valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti.
 • Schválila služobnú cestu predsedu a tajomníka Rady do Fínska na konferenciu IFFEC 19.-24.9.2016.
 • Zobrala na vedomie správu Martina Kačura zo služobnej cesty v UK na pozvanie Slavic Gospel Association.
 • Osloví zbory spojené s Betániami n.o., aby Rade pomohli navrhnúť vhodných ľudí do ich správnych a dozorných rád.
 • Poverila predsedu Rady, riaditeľa Kancelárie a finančný odbor, aby s predstaviteľmi kórejského zboru v Žiline pripravili dohodu o výške príspevku kórejského zboru na potreby celej cirkvi.
 • Venovala sa príprave Konferencie 2016.
 • Pripravila stanovisko k prejavom politickému extrémizmu.
 • Členovia Rady navštívili pracovňu predsedu Rady v prenajatých priestoroch na ulici Slobody 22 v Leviciach.

Pripravil Štefan Evin