Rokovanie Rady február 2016

 • Porada Rady CB bola 8. februára 2016 v Bratislave. Spoločné modlitby uviedol brat Slavomír Poloha textom z ev. Jána 4:14.
 • Rada venovala prvú hodinu stretnutia diskusii o zakladaní nových zborov: Všetky odbory Rady majú svoju činnosť formovať podľa tejto priority; budeme hľadať spôsoby ako získať a pripraviť novú generáciu najmladších ľudí zapálených pre zakladanie zborov (15-20 ročných); chceme v tom podporiť aj tajomníka pre mládež; budeme cieľavedome vytvárať prajnú klímu, aby zbory, staršovstvá a kazatelia nevnímali odchod pracovníkov (aj potenciálnych) na nové miesta ako ohrozenie.
 • Prakticko-pastoračný postup pri vzniku nového zboru navrhnutý v PLANT.SK (Odbor pre zakladanie zborov) je dobrým východiskom. Postupne sa môže modifikovať podľa reálnych skúseností a aktuálnej situácie na danom mieste.
 • Štefan Evin bude s miestnym tímom Mozaiky Košice pripravovať a konzultovať konkrétne kroky smerujúce k vzniku zboru.
 • 9. februára mala Rada spolu s členmi PLANT.SK dvojhodinové modlitebné stretnutie.
 • Rada CB v otázke interkomúnie (vzájomného prijímanie sviatosti Večere Pánovej resp. Eucharistie) s Rímskokatolíckou cirkvou vidí dôležité teologické rozdiely medzi rímskokatolíckym chápaním Eucharistie a reformovaným chápaním Večere Pánovej, čo má dôsledky aj na prax.
 • Schválila služobnú cestu predsedu Rady na konferenciu o obnove zborov vo februári v Prahe a na konferenciu European Leadeship Forum v máji v poľskej Wisle.
 • Odsúhlasila žiadosť o študijné voľno kazateľa Bohdana Roháčka podľa predloženého študijného projektu.
 • Poverila člena Rady Martina Jurču vedením hlasovania o zotrvaní kazateľa Petra Prištiaka v Zbore Hermanovce v 13. roku jeho služby. V prípade kazateľa Martina Kačura sa podľa Poriadku CB doba jeho pôsobenia v Zbore Spišská Nová Ves počíta od vzniku zboru, t.j. od roku 2013.
 • Určila Martina Jurču ako zástupcu na výročnej konferencii CB v ČR.
 • Vymenovala kazateľa Juraja Kohúta za administrátora zboru CB Stará Turá od 1.5.2016.
 • Schválila členov správnej rady ÚDM (Slavomír Krupa, Dagmar Danelová, Ervín Mittelmann, Ján Máhrik, Ján Verčimák) a členov poradného výboru ÚDM.
 • Mala rozhovor s bratom Marekom Tomašovičom z Trnavy, ktorý požiadal o vikariát s úväzkom 30% a staršovstvo zboru v Leviciach jeho žiadosť podporilo. Rada prijala brata Mareka Tomašoviča za vikára na stanici v Trnave od 1.3.2016. Vzhľadom na predpokladanú predĺženú dobu vikariátu Rada rozhodla, že predpísané vikariátne cvičenia musí absolvovať v prvom možnom ucelenom cykle.
 • Schválila pracovnú náplň Aleny Uhlíkovej a rozhodla o jej zaradení do kategórie diakon pre príspevok zo štátnych prostriedkov od 1.3.2016 v Zbore Bratislava, Cukrová.
 • Schválila kompenzáciu ušlej mzdy členom Rady, ktorí nie sú v pracovno-právnom pomere s Cirkvou bratskou v sume 4 €/hod. s platnosťou od 1.1.2016.
 • Vzala na vedomie informáciu o riešení nedostupného nevyčerpaného kreditu za rok 2015 na kartách Ticket restaurant so spoločnosťou Edenred.
 • Rozhodla, že v prípade, keď Rada vydáva súhlas na nakladanie so základným nehnuteľným majetkom zboru, je potrebné platnosť súhlasu Rady časovo ohraničiť.
 • Zobrala na vedomie informáciu zo stretnutia členov Rady a seniora východného seniorátu s Marekom Jurčom a Slavomírom Krupom o ponuke, aby boli súčasťou poradného orgánu Campfestu.
 • Rozhodla, že miestom konania Spoločnej konferencie CB v roku 2016 bude v Bratislava.
 • Súhlasila so zmenou prenajímanej kancelárie pre predsedu Rady v Leviciach.
 • Zobrala na vedomie informáciu, že v súčasnosti nie je v časopise Brána priestor pre uverejňovanie správ z rokovaní Rady CB SK, keďže aj český Inform (Bulletin Rady Církve bratrské) je platenou prílohou českej Rady.
 • Zbory CB dostali od RTVS ponuku na vysielanie bohoslužieb v nedeľu 29.mája.
 • Predseda Rady a riaditeľ kancelárie Rady sa stretli so spevníkovou pracovnou skupinou, aby prediskutovali postup pri získavaní súhlasu držiteľov autorských práv k piesňam v pripravovanom spevníku.