Rokovanie Rady január 2016

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej

 

 • Porada Rady CB bola 11.-12.januára 2016 v Leviciach. Spoločné modlitby uviedol brat Štefan Evin textom z 2 Kron 8:11.
 • Rada chce prvú hodinu svojich zasadnutí pravidelne venovať podpore zakladania zborov a diskusii o dôležitých témach v cirkvi. Predseda Rady povzbudil členov Rady, aby začali osobne prispievať do Fondu Nové zbory.
 • Pripravila základný návrh „Pastoračno-praktického postupu pri vzniku nového zboru“.
 • Spoločné modlitby Rady a PLANT.SK (Odbor zakladania zborov) budú 9.2.2016.
 • Rada podporuje pozvanie prešovského staršovstva pre celú cirkev k tematickému čítaniu Biblie počas najbližšieho pôstneho obdobia pod názvom „40 dní s Bibliou“.
 • Mala predordinačné rozhovory s vikármi Mariánom Cabadajom, Jánom Máhrikom, Tomášom Henželom a Jánom Verčimákom. Sme veľmi vďační za týchto bratov, ktorí sa blížia k ordinácii na najbližšej konferencii.
 • Mala rozhovor s kazateľom Miroslavom Haszicsom o jeho ordinačnom poverení, keďže v súčasnosti nie je v činnej službe a pôsobí ako riaditeľ domu pre seniorov. Povzbudila ho, aby prijal prípadné pozvanie za kazateľa od niektorého zboru. Brat Radu informoval, že prijal pozvanie za kazateľa v zbore Ústí nad Labem.
 • Zaoberala sa listom kazateľa Pierra van Vuurena, ktorý oznámil svoju rezignáciu na službu kazateľa Zboru Hermanovce a poverila predsedu Rady, aby s bratom Pierrom hovoril o jeho  ďalšej službe.
 • Vymenovala vizitátorov zborov v roku 2016: Bardejov (Peter Prištiak a Martin Kačur), Bratislava Kaplnka (Miroslav Moravský a Rastislav Betina), Prešov (Tibor Máhrik a Bohdan Roháček), Spišská N. Ves (Štefan Evin).
 • Rozhodla, že tajomník pre mládež sa má zúčastňovať aj konferencií kazateľov. Náklady spojené s účasťou na výročnej konferencii a na konferencii kazateľov budú hradené z prostriedkov ústredia.
 • Po rozhodnutí členského zhromaždenia a na návrh staršovstva Zboru Žiline zrušila status samostatnej kazateľskej stanici v Dolnom Kubíne. Rada chce so zborom v Žiline uvažovať o ďalších možnostiach duchovnej práce v tomto regióne a tiež o využití súčasnej infraštruktúry v Dolnom Kubíne pre podporu zakladania zborov.
 • Rada vymenovala členov dozornej rady Diakonického združenia Betánia, ú.z.: Jakub Kintler, Marcel Markuš, Jakub Novotný.
 • S vďakou zobrala na vedomie finančnú podporu od bratov a sestier z Holandska určenú pre ústredie cirkvi a pre prácu medzi Rómami.
 • Rozhodla o zvýšení príplatku predsedu Rady a riaditeľa Kancelárie Rady z cirkevných zdrojov o 4 % s platnosťou od 1.1.2016.
  Rozhodla o zvýšení odmeny mandatárovi Márii Kerekrétyovej.
 • Rada CB odporúča staršovstvám, aby upravili príplatky zborov svojim pracovníkom v rovnakej miere, ako je od 1.1.2016 upravený príspevok štátu (4%).
 • Rada CB požiadala brata Jána Henžela o zabezpečovanie niektorých aktivít potrebných pre cirkev, ktoré sú mimo rámec povinností tajomníka Rady stanovených Poriadkom CB. Pre zabezpečovanie týchto činností mu schválila polovičný úväzok zo štátnych prostriedkov do 31.12.2016 vrátane administrácie Zboru Bratislava.
 • Schválila úhradu nákladov na internetové pripojenie pre tajomníka Rady.
 • Schválila dar pre vikárov pri príležitosti ich ordinácie.
 • Rada CB schválila služobnú cestu vikárov Jána Máhrika a Mariána Cabadaja do Španielska v dňoch 8.-12.2.2016 a služobnú cestu Martina Kačura do Anglicka na pozvanie SGA v termíne 4.-15.3.2016.
 • Zobrala na vedomie informáciu o prenájme kancelárie pre predsedu Rady v Zbore Levice do konca februára 2016.
 • Oboznámila sa s využívaním dátového centra CB prostredníctvom služby ownCloud.
 • Overí možnosť uverejňovania správ z Rokovania Rady CB SR aj v časopise Brána.

 

Pripravil Štefan Evin