O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2015

 

 • Porada Rady CB bola 7. decembra 2015 formou Skype spojenia.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu o činnosti Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností pri Ministerstve kultúry SR. Ďalšia aktivita ministerstva a komisie sa dá očakávať až po parlamentných voľbách.
 • Prerokovala správy z vizitácie zborov v Trenčíne, Žiline a Michalovciach.
 • Predseda Študijného odboru Rady brat Ján Henžel informoval o tom, že vikári Marián Cabadaj, Tomáš Henžel, Ján Máhrik a Ján Verčimák úspešne pokračujú v príprave na ordináciu. Ďalším krokom je predordinačný rozhovor vikárov s Radou CB.
 • Poverila predsedu Rady, aby so staršovstvom zboru v Leviciach spresnil predstavu o možnosti vikariátu pre brata Mareka Tomašoviča. O jeho vikariát má záujem stanica v Trnave.
 • Vymenovala Ivana André, Pavla Boroša, Boženu Číčelovú, Jána Komrsku a Ivana Markuša za členov správnej rady Diakonického združenia Betánia, ú.z. s účinnosťou od 1.1.2016.
 • Zobrala na vedomie správu zo služobnej cesty kazateľa Petra Prištiaka vo Veľkej Británii na pozvanie našich partnerov zo Slavic Gospel Association.
 • Predseda Rady informoval o svojej návšteve v Kalinove, Rimavskej Sobote (návšteva misionára Thomasa Herwinga), Michalovciach a Vranove nad Topľou.
 • Schválila pokyny pre ohlasovanie a schvaľovanie služobných ciest zamestnancov Cirkvi bratskej. Zámerom týchto pokynov týkajúcich sa služobných (pracovných) ciest zamestnancov Cirkvi bratskej je zodpovednosť a pomoc Cirkvi bratskej ako zamestnávateľa voči svojim zamestnancom. Ide najmä o nepríjemné udalosti ako sú zranenia, úrazy alebo nehody a z nich vyplývajúce nároky podľa platnej legislatívy.
 • Posunula termín na vypracovanie chronologického prehľadu služby a zmien v službe kazateľov a vikárov do 29. februára 2016. Pribúdajú pracovníci a najmä rôzne zmeny a v ústredí cirkvi chýba ucelený prehľad o chronológii služby pracovníkov.
 • Poverila predsedu Finančného odboru Rady brata Rastislava Števka, aby FO spresnil metodiku tvorby rozpočtu a tvorby príjmov pre ústredia CB na rok 2016. Táto metodika bude prejednávaná na stretnutí FO a štatutárov zborov. Termín týchto stretnutí v seniorátoch dohodne predseda FO.
 • Prijala návrh zboru v Leviciach na prenájom kancelárskeho priestoru pre potreby predsedu Rady do konca februára 2016.
 • Zobrala na vedomie vydanie publikácie Rovní, ale nie rovnakí (Päťdesiat kľúčových otázok a odpovedí o biblickej mužskosti a ženskosti) pre vnútornú potrebu Cirkvi bratskej.
 • S vďakou zobrala na vedomie, že darom od kórejskej cirkvi pre kazateľov v činnej službe bude práve vydaná prvá slovenská Študijná Biblia.

Pripravil Štefan Evin