O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2015

 • Porada Rady bola 9. a 10. novembra 2015 v Bratislave. Spoločné modlitby uviedol brat Jakub Kintler textom podobenstva o boháčovi a Lazarovi z Luk 16:19-31.

 • Mala rozhovor s redakčnou radou časopisu Dialóg (Bohuslav Piatko, Tibor Máhrik, Štefan Markuš a Rastislav Števko) a dohodla sa na pokračovaní spolupráce s týmto časopisom.

 • Mala rozhovor so Spevníkovou pracovnou skupinou (Ivan Valenta, Milena Uhlíková, Milica Kailingová, Jana Nagajová, Daniel Matej, Dagmar Danelová a Ewald Danel), ktorá sa už šiesty rok obetavo a veľmi fundovane venuje príprave nového spevníka. Vzala na vedomie informácie o tom, čo sa urobilo a čo je potrebné urobiť, aby na budúci rok, keď tento sedemročný projekt končí, bol spevník pripravený do tlače. Rada s vďakou oceňuje prácu tejto skupiny. Vymenuje človeka zodpovedného za administráciu autorských práv.

 • Mala rozhovor s predsedom (Tomáš Grulich) a podpredsedom (Tomáš Henžel) Odboru pre zakladanie zborov. Rada si osvojila plán odboru: 4x10 - v priebehu 10 rokov založiť 10 nových zborov, vytvoriť 10 tímov a vyhľadať 10 nových zakladateľov zborov.
  Rada podporuje spoluprácu s ACTS 29, čo je globálna sieť zborov zakladajúcich nové zbory.
  Schválila štatút Fondu Nové zbory, ktorý sa má stať platformou pre finančnú pomoc pri zakladaní nových zborov. Do správnej rady fondu menovala Rastislava Števka.

 • Na základe súhlasného stanoviska Rady CB, Staršovstva Zboru CB Žilina a hlasovania členského zhromaždenia Rada CB potvrdzuje predĺženie mandátu kazateľa Tibora Máhrika v Zbore CB Žilina do 30.6.2019.

 • Venovala sa otázke postavenia vikárov po ich ordinácii. Rozhodla, že pokiaľ kazateľ nie je do šiestich mesiacov po ordinácii zvolený za kazateľa v niektorom zbore, Cirkev bratská s ním rozviaže pracovný pomer.

 • Predsedníctvo Rady malo stretnutie s niektorými členmi správnej rady Diakonického združenia Betánia ú.z., na ktorom sa zaoberali prípravou vymenovania novej správnej a dozornej rady ú.z. a vzťahmi medzi Radou CB, DZB ú.z. a jednotlivými neziskovými organizáciami. Ďalším rokovaním so správnou radou DZB, ú.z. poverila Miroslava Moravského a Rastislava Števka.

 • Schválila metodiku využívania štátneho príspevku pre jednotlivé skupiny zamestnancov.

 • Súhlasila so žiadosťou Zboru v B.Bystrici o zaradenie Edity Uličnej do služby pastoračnej asistentky a schválila jej pracovnú náplň.

 • Rozhodla o predĺžení pracovnej zmluvy Bohuslavy Havrilovej na dobu neurčitú o jeden rok a o zmene pracovnej zmluvy Dagmar Danelovej na dobu neurčitú.

 • S tajomníkom Jánom Henželom diskutovala o jeho predstavách a možnostiach služby v cirkvi od januára 2016, keď dosiahne dôchodkový vek.

 • Poverila Jána Henžela teologickej revíziou slovenských textov v detskej Biblii, ktorú na vydanie pripravuje kórejské spoločenstvo.

 • Určila troch kandidátov na Spoločnú konferenciu Cirkvi bratskej v roku 2016: Štefan Evin, Ján Henžel a Jakub Kintler.

 • Rozhodla o pôžičke z Waderovej nadácie 10.000 € pre Zbor CB Levice a 10.000 € pre Zbor CB B.Bystrica. V prípade, že rozdelenie pôžičky nebude možné, celú pôžičku získa Zbor CB B.Bystrica.

 • Schválila zmluvu o pôžičke a splátkový kalendár pre Zbor CB Banská Bystrica. Je to pôžička, ktorá vznikla ako záväzok Zboru v B.Bystrici voči Cirkvi bratskej v SR z predaja nehnuteľnosti, ktorú mal zbor v správe.

 • Zaoberala sa potrebou prenájmu kancelárie v Leviciach pre potreby predsedu Rady a výdavkami na cestovanie predsedu z Levíc do ústredia v Bratislave.

 • Dohodla si formu porád prostredníctvom Skype spojenia spôsob overovania zápisov z porád.

 • Dohodla termíny a miesta stretnutí Rady v roku 2016.

Pripravil Štefan Evin