O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej októbri

 

 • Porada Rady CB bola 12. októbra 2015 v Žiline. Spoločné modlitby uviedol brat Martin Jurčo textom z prvej kapitoly Nehemiáša.

 • Vymenovala členov jednotlivých odborov:

  Evanjelizačno misijný odbor: predseda Peter Prištiak, Marek Jurčo, Slavomír Poloha, Jaroslav Tomašovský.

  Odbor zakladania zborov: Predseda Tomáš Grulich, Tomáš Henžel, Ján Máhrik, Milan Mitana, Ervin Mittelmann, Štefan Evin.

  Študijný odbor: predseda Ján Henžel, Rastislav Betina, Juraj Kohút, Štefan Evin.

  Finančný odbor: predseda Rastislav Števko, Jakub Kintler, Jozef Kerekréty, Miroslav Moravský, Ján Škula,.

  Internetový odbor: predseda Martin Jurčo, Jakub Kintler, Ján Nemšák, Ivan Žežula.

 • Stanovila termín konania Konferencie CB v Prešove na 13.-14. mája 2016.

 • Mala rozhovor s tajomníkom pre mládež bratom Slavomírom Krupom po prvých mesiacoch jeho služby v tejto funkcii. Stanovila náplň práce tajomníka pre mládež.

 • Zobrala na vedomie stav ordinačného procesu súčasných vikárov (Ján Verčimák, Tomáš Henžel, Marián Cabadaj a Ján Máhrik). Ak bratia odovzdajú ordinačné práce do konca októbra, ordinačný proces môže pokračovať smerom ku Konferencii v roku 2016.

 • Odporučila, aby predseda pozval misionára Thomasa Herwinga, ktorý pôsobí na kazateľskej stanici v Rimavskej Sobote, na kazateľské konferencie a seniorátne stretnutia.

 • Stanovila rozsah štatutárnych oprávnení riaditeľa Kancelárie Rady a jeho pracovnú náplň.

 • Uložila riaditeľovi Kancelárie a tajomníkovi pre mládež, aby prehodnotili stanovy občianskeho združenia Únie detí a mládeže a v prípade potreby navrhli zmeny. Poverila tajomníka pre mládež, aby v súčinnosti s Úniou a Radou CB pripravil návrh na členov správnej rady tohto o.z..

 • V súvislosti so skončením funkčného obdobia správnej rady a dozornej rady Diakonického združenia Betánia, účelového zariadenia Cirkvi bratskej, Rada pripraví menovanie nových členov týchto orgánov.

 • Rozdelila finančné prostriedky z daru – z nemeckého podporného fondu Evangelische Partnerhilfe. Podľa určenia fondu boli prostriedky rozdelené medzi kazateľov dôchodcov, vdovám po kazateľoch, kazateľským rodinám, ktorým sa narodilo dieťa alebo kde je niekto vážne a dlhodobo chorý.

 • Poverila pracovnú skupinu v zložení predseda, tajomník, riaditeľ Kancelárie a predseda finančného odboru prípravou metodiky využívania štátnych príspevkov pre jednotlivé kategórie zamestnancov cirkvi.

 • Zobrala na vedomie správu kazateľa Petra Prištiaka zo služobnej cesty v Margate (Anglicko) a kazateľa Martina Kačura v Glasgowe.

 • Poverila riaditeľa Kancelárie a predsedu, aby zaviedli funkčný spôsob distribúcie správ zo služobných ciest ostatným pracovníkom cirkvi.

 • Mala rozhovor so staršovstvom Zboru CB v Žiline, ktorý sa týkal toho, že v júni 2016 dosiahne pôsobenie kazateľa Tibora Máhrika v zbore maximálnu dobu 18 rokov. Načúvala argumentom kazateľa aj staršovstva, ktoré požaduje výnimku z maximálnej doby. Poverila tajomníka Rady CB, aby riadil v zbore hlasovanie o predĺžení mandátu kazateľa na obmedzenú dobu.

 • Poverila vizitátorov pre zbor v Michalovciach a Trenčíne, aby v rámci vizitácie vykonali aj revíziu hospodárenia zboru. Poverila riaditeľa Kancelárie, aby vykonal revíziu hospodárenia v Zbore CB Žilina.

Pripravil Štefan Evin