O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri

 • 21.-22. augusta mala Rada CB „nepracovné“ stretnutie v Telgárte venované hlavne budovaniu duchovného spoločenstva a vzťahov v novom tíme a neformálnym rozhovorom.
 • Na stretnutí v Telgárte prijala stanovisko Rady CB k národnému pochodu za život.
 • Rozhodla o prijatí Zuzany Bánovej do zamestnania ako diakonky v zbore CB Bratislava od 1.9.2015 na plný úväzok.
 • Na základe návrhu brata Henžela z jeho predsedníckej správy v roku 2014 poverila podpredsedu Rady brata Moravského, aby oslovil podpredsedov staršovstiev v súvislosti s týždňom ocenenia kazateľov v prvý októbrový týždeň.
 • Pravidelné zasadnutie Rady Cirkvi bratskej bolo 7.-9.2015 v Banskej Bystrici. Spoločné modlitby uviedol brat Štefan Evin textom zo Sk 1:21-26 (lós ako niedemokratický biblický spôsob spoznávania Božieho výberu).
 • Uložila tajomníkovi a riaditeľovi Kancelárie Rady spresniť náplň práce tajomníka pre mládež. V októbri sa Rada chce stretnúť s tajomníkom pre mládež bratom Slavomírom Krupom k rozhovoru o podpore, možnostiach, zámeroch a potrebách jeho služby.
 • Rada sa plánuje ešte do konca roka 2015 stretnúť s riaditeľkou a správnou radou Diakonického združenia Betánia ú.z., so spevníkovou pracovnou skupinou, so šéfredaktorom a redakčnou radou časopisu Dialóg.
 • Do Mládežníckej komisie pri Ekumenickej rade cirkví navrhne brata Slavomíra Krupu ml.
 • Zobrala na vedomie informáciu brata predsedu o návšteve v Trenčíne a na Starej Turej a správu zo študijného voľna kazateľa Jána Henžela.
 • Zaoberala sa zastupiteľnosťou účtovníčky-mzdárky v Kancelárii Rady. V prípade akútnej potreby nutnú agendu zabezpečí sestra Ruženka Boócová.
 • Poverila tajomníka Rady prípravou návrhu, ktorým sa stanovuje rozsah oprávnení riaditeľa Kancelárie Rady.
 • Poverila tajomníka a riaditeľa Kancelárie Rady, aby do konca novembra vypracovali chronologický prehľad služby a zmien v službe najmä u kazateľov a vikárov.
 • Poverila internetový odbor, aby do konca septembra zabezpečil unifikovaný mailový kontakt so všetkými pracovníkmi v rámci CB prostredníctvom domény cb.sk. Na úrovni kontaktu so zbormi to už funguje veľmi dobre. Od 1.10.2015 bude ústredie cirkvi komunikovať so zbormi a pracovníkmi len prostredníctvom domény cb.sk.
 • Opravila legislatívno-technickú chybu v Poriadku Cirkvi bratskej: V článku 69/4 a 71 je nesprávne uvedené „zamestnanci Kancelárie Rady“. Správne má byť „pracovníci Kancelárie Rady“.
 • Riaditeľ Kancelárie Rady pripraví pre zbory informačný materiál o ponuke telekomunikačného operátora O2 na zvýhodnené paušály a volania.
 • Rozhodla, že maximálna suma, za ktorú môže v súčasnosti cirkev kúpiť nehnuteľnosť pre účely ústredia (vrátane nutnej rekonštrukcie) je 180.000 €.
 • Pri príprave rozpočtu na budúci rok sa bude Rada venovať kritériám a prioritám pre čerpanie mzdových prostriedkov poskytovaných štátom.
 • Rada zistila, že v zmluve o vrátení prostriedkov do Waderovej nadácie v Nemecku je vyššia suma pôžičiek, než suma skutočne poskytnutá Waderovou nadáciou z Nemecka pre Slovensko. Pre riešenie tejto situácie vymenovala pracovnú skupinu v zložení: Miroslav Moravský, Rastislav Števko, Jakub Kintler.
 • Prerokovala správu z vizitácie zboru v Banskej Bystrici a mala aj rozhovor so staršovstvom zboru. Oceňuje, že škola, ktorú zriadil zbor, je jeho cieľavedomou službou s jasným zámerom priniesť evanjelium ľuďom v meste. Za týmto účelom sú mnohé aktivity školy neustále prepájané so zborom a vedenie školy dbá na to, aby učiteľmi boli praktizujúci kresťania, z ktorých výrazná väčšina sú znovuzrodení ľudia.
 • Poverila riaditeľa Kancelárie Rady, aby pre Zbor v B.Bystrici pripravil splátkový kalendár na splácanie dlhu voči Rade so začiatkom najneskôr od 1.1.2016.
 • Uložila predsedovi, aby správcu a staršovstvo Zboru CB v Žiline informoval, že v roku 2016 končí mandát správcu zboru.
 • Navrhla námety na spoločné stretnutie českej a slovenskej Rady (konferencia o revitalizácii zborov, migrantská kríza, spoločná konferencia) a na stretnutie slovenských účastníkov jesennej pastorálky (ako pokračovať v začatej diskusii o prioritách, o službe žien v cirkvi, ako budovať dôveru, ponuka telekom. operátora O2).
 • Za vydanie materiálu 50 kľúčových odpovedí o mužskosti a ženskosti je zodpovedný tajomník.
 • Rada odsúhlasila návrhy predsedov odborov na zloženie jednotlivých odborov Rady. Ak nominovaní členovia prijmú navrhovanú službu, Rada vymenuje kompletné zloženie odborov.
 • Poverila Odbor zakladania zborov vypracovaním pastoračného a praktického usmernenia pri zakladaní nového zboru – s využitím pre Mozaiku Košice.

Pripravil Štefan Evin