O ČOM ROKOVALA Rada CB 18. mája 2015

 • Spoločnú bohoslužbu dosluhujúcej a nastupujúcej Rady, ktorá bola spojená s Večerou Pánovou viedol na základe Ján 20:30-21:19 Ján Henžel.
 • Rada prijala harmonogram odovzdávania a preberania funkcií a agendy tak, aby noví funkcionári Rady mohli začať plniť svoje úlohy od 1. júna 2015.
 • Dosluhujúca Rada odovzdala nastupujúcej otvorené záležitosti z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorým sa bude potrebné venovať.
 • Nastupujúci predseda uviedol tézy k spoločnému rokovaniu a práci Rady, o ktorých sme viedli spoločný rozhovor.
 • Rada zvolila podľa Poriadku CB 63/4 brata Miroslava Moravského za svojho podpredsedu.
 • Rada vyjadruje vďačnosť Bardejovskému zboru a oceňuje všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a bezproblémovom priebehu rokovania Konferencie CB.
 • Rada s vďačnosťou prijala pozvanie prešovského staršovstva a rozhodla o konaný výročnej Konferencie CB v roku 2016 v Zbore CB Prešov.
 • V rámci rekonštituovania odborov schválila predsedov jednotlivých Odborov Rady CB a poverila ich predložením návrhov na jednotlivých členov na svoje najbližšie rokovanie
 • Odsúhlasila termíny rokovania Rady CB do konca roka 2015.
 • Menovala zástupcu Cirkvi bratskej v:
 • Riadiacom výbore Ekumenickej rady cirkví: Štefan Evin
 • Rade Združenia evanjelikálnych cirkví: Ján Henžel, Slavomír Poloha
 • Slovenskej Biblickej spoločnosti: Slavomír Poloha
 • Expertnej komisii Ministerstva kultúry SR: Jakub Kintler
 • Waderovej nadácia: Ivan Markuš.
 • Aktualizovala štatúž odboru zakladania zborov.
 • Iniciovala rozhovor s Josefom Sýkorom a so staršovstvom Zboru CB Bratislava o ďalšom postupe v spravovaní zboru.
 • Vzala na vedomie list J.Kohúta o administrovaní Starej Turej a vyjadrila mu vďačnosť za túto službu.
 • Rozhodla, že novelizovaný Poriadok Cirkvi Bratskej v Slovenskej republike vydá v tlačenej podobe v obmedzenom náklade podľa záujmu zborov.
 • Vzala na vedomie informáciu o príjmoch a výdavkoch spevníkovej komisie a vyjadruje jednotlivým členom vďačnosť za doterajšiu prácu.
 • Schválila žiadosť Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave o bezodplatnom prevode bytu na Pichlovej ulici v prospech Zboru CB Kaplnka.

Zapísal: Ján Henžel