O ČOM ROKOVALA Rada CB 12.-13 apríla 2015

 • Spoločné modlitby na základe 1Tim 1:15 uviedol Miroslav Moravský.
 • Rada mala spoločný rozhovor s 11 ľuďmi spoločenstva Mozaika Košice o ich živote, službe a plánoch do budúcna.
 • V následnom rozhovore so Staršovstvom zboru v Košiciach hovorila o vzťahoch a zámeroch, ktoré smerujú k vytvoreniu Misijného zboru Mozaika Košice a o zodpovednosti, ktoré v tomto procese má Staršovstvo Košického zboru, Rada a vedenie Mozaiky.
 • Na stretnutí so Staršovstvom zboru Michalovce sme sa informovali o stave rekonštrukcie zborového domu, o predpokladoch následného splácania pôžičky z Waderovej nadácie a o duchovnej atmosfére v zbore v tomto namáhavom období života zboru. Vyzvali sme ich k vytrvalosti a vzájomnej trpezlivosti, ktorá má zasľúbenie Božieho požehnania. Prestavbu by mohli dokončiť v priebehu roka, ale závisí to v podstatnej miere od dostatku financií. Preto vyzývame k solidárnej pomoci našim bratom a sestrám v Michalovciach.
 • Rada odsúhlasila gramatické a štylistické úpravy Poriadku Cirkvi bratskej v SR.
 • Rada informovala o pripravovanom stretnutí predstaviteľov CB – so zástupcami ECAV Fínsko 24. apríla v Bratislave.
 • Rada schválila správu Štefana Evina o priebehu jeho študijného voľna.
 • Rada schválila žiadosť Jána Henžela o študijné voľno v mesiacoch jún-júl 2015.
 • Rada aktualizovala svoj návrh na zloženie predsedníctva Konferencie a konferenčné komisie. Zaoberala sa aj správou Návrhovej komisie a jej pripomienkami k predloženým návrhom.
 • Rada CB predĺžila Dohodu o spolupráci medzi Regionálnym združením Cirkvi Evanjlických kresťanov-Baptistov v Zakarpatskej oblasti a Cirkvou bratskou v Slovenskej republike do 31.12.2020.
 • Rada CB zobrala na vedomie informáciu o odchode Josefa Sýkoru z kazateľskej služby v bratislavskom zbore.

Zapísal: Ján Henžel