Rokovanie Rady február 2015

O ČOM ROKOVALA Rada CB 9.-10. februára 2015

 

 

 • Spoločné modlitby uviedol Jakub Kintler.

 • Schválila návrh výšky príspevkov jednotlivých zborov na činnosť Cirkvi bratskej v roku 2015, ktorý prerokuje s finančným odborom a potom predloží Konferencii.

 • Pripravila konferečný návrh na spôsob výberu 33 delegátov na Spoločnú konferenciu, ktorá sa bude konať v novembri 2016.

 • Zaoberala sa navrhovaným novým logom Cirkvi bratskej a rozhodla, že Konferencii predloží na schválenie rovnaký návrh ako čestká strana.

 • Pripravila ďalšie konferenčné návrhy.

 • V osobnom rozhovore poďakovala za toky obetavej služby tajomníčke pre dorast a mládež, Eve Myjavcovej, ktorej v júni končí funkčné obdobie. Zároveň mala pohovor s jej navrhovným nástupcom, Slavojom Krupom, zo Zboru Hermanovce o jeho perspektívach v tejto službe a navrhne ho Konferencii na schválenie za nového tajomníka pre dorast a mládež.

 • Prejednala tajomnícku správu, ktorú po úpravách predloží Konferencii k rozprave a na schválenie.

 • Navrhla zloženie predsedníctva a komisií pre Konferenciu.

 • Riešila ďalšie administrovanie Zboru Stará Turá.

 • Rozhodla o spoločnej schôdzi odchádzajúcej na nastupujúcej Rady 18.-19. mája, ako aj o odovzdaní a prevzatí agendy ústredia k 1. júnu 2015.

 • Doplnila zloženie odboru pre zakladanie nových zborov: Milan Mitana, Ján Máhrik, Štefan Evin, Ervin Mittelmann.

 • Vzala na vedomie hodnotenie vikárov a rozhodla o pokračovaní vikariátu Jána Máhrika v Zbore Maják vo Vsetíne.

 • Navrhla revíziu statusu konferenčných uznesení od roku 1945.

 • Schválila vizitačnú správu zo Zboru Levice a z Misijného zboru Nitra.

 • Prerokovala a schválila predĺženie zmluvy o spolupráci medzi Cirkvou bratskou a Wycliffe Slovakia na ďalšie 3 roky.

 

Zapísal: Ján Henžel