Rokovanie Rady január 2015

O ČOM ROKOVALA Rada CB 19.-20. januára 2015

 

 

 • Spoločné modlitby na základe Gal. 5:22-26 uviedol Martin Jurčo.

 • Rada schválila štatút a zriadila Odbor pre zakladanie zborov. Predsedom odboru je Tomáš Grulich a zástupcom Tomáš Henžel. Ostatných členov vymenuje RCB po osobných pohovoroch.

 • Rada prijala svoje stanovisko k biblickému pohľadu na mužov a ženy a pošle ho zborom ako svoje východisko pre diskusiu o službe žien v Cirkvi bratskej.

 • Rada pozitívne hodnotí aktivity br. kaz. Ervina Mittelmanna, ktoré postupne vedú k založeniu nového zboru v Košiciach. V tejto súvislosti sa chce stretnúť so staršovstvom košického zboru a tímu Mozaika Košice k zosúladeniu ďalších krokov.

 • Aktualizovala plán vizitácií zborov v roku 2015 a určila ich vizitátorov.

 • Zhrnula doterajšie priebeh diskusie o prioritách Cirkvi bratskej. Toto zhrnutie aj s návrhom ďalších krokov rozošle na zbory.

 • Viedla pastoračný rozhovor s br. kaz. Matějom Hájekom.

 • Dokončila prípravu pastorálky kazateľov a vikárov, ktorá bude 10.-11. februára.

 • Hodnotila výsledky hospodárenia v roku 2014, ktoré predloží finančnému odboru vo februári.

 • Prijala návrh českej Rady, aby sa Spoločná konferencia uskutočnila 19. novembra 2016 na Slovensku.

 • Schválila odporúčanie RCB k referendu na podporu rodiny.

 • Informovala sa o príprave novej verzie internetovej stránky.

 • Prijala návrh správnej rady Únie detí a mládeže, ktorá navrhuje Slavomíra Krúpu za nového tajomníka pre dorast a mládež. Túto nomináciu predloží na schválenie Konferencii v máji.

 

Zapísal: Ján Henžel