Rokovanie Rady - december 2014

  • Spoločné modlitby na základe 1. listu Jána 1:1-4 uviedol Štefan Evin.
  • Rada veľmi pozitívne hodnotila konštruktívny prístup všetkých účastníkov diskusie o prioritách Cirkvi bratskej, ktorá sa uskutočnila 22.11. v Liptovskom Mikuláši. Podnety z nej spracuje a rozošle na zbory k ďalšiemu pokračovaniu diskusie.
  • Schválila osnovy predmetu Náboženstvo pre gymnáziá a predložila ich Ministerstvu školstva.
  • Zhodnotila spoluprácu so Slavic Gospel Association v uplynulom roku a navrhla jej konkrétnu podobu v roku 2015.
  • Vydala internú smernicu číslo 26 o zúčtovaní finančných prostriedkov prijatých od domácich a zahraničných darcov.
  • Rozdelila jednorázové sociálne príspevky zEvangelische Partnerhilfe.
  • Schválila správu o vizitácii kórejského zboru CB v Žiline.

Zapísal: Ján Henžel