Rokovanie Rady CB - september 2014

 

O ČOM ROKOVALA Rada CB 11.-12. septembra 2014

 • Spoločné modlitby na základe podobenstiev o Božom kráľovstve z Matúša 13 uviedol Miroslav Moravský.

 • Ján Henžel privítal riaditeľa kancelárie, Jakuba Kintlera, ktorý od septembra nastúpil na polovičný úväzok do zamestnania.

 • Rada pripravila návrh konferenčného uznesenia, ktoré stanoví spôsob výberu 30 slovenských delegátov na Spoločnú konferenciu v roku 2016.

 • Predseda informoval Radu o svojich rokovaniach s predstaviteľmi Slavic Gospel Association o ich podpore niektorých našich pracovníkoch.

 • Rada súhlasí s čerpaním štúdijného voľna Štefana Evina v rozsahu 6 týždňov v mesiacoch február-marec 2015.

 • Rada súhlasí s predajom zborového domu Zboru CB Žilina s cieľom použitia získaných finančných prostriedkov na zakúpenie pozemku s perspektívou výstavby potrebných priestorov pre tento zbor.

 • Predseda podpísal dohodu o spolupráci medzi Cirkvou bratskou a TC Kompas v Žiline.

 • Podstatnú časť svojho rokovania venovala Rada diskusii o prioritách Cirkvi bratskej. Svoj podklad k tejto diskusii v celej cirkvi rozošle všetkým staršovstvám a usporiada diskusné stretnutie zástupcov všetkých zborov 22. novembra v Liptovskom Mikuláši.

 • Zaoberala sa personálnymi otázkami neobsadených zborov v Starej Turej a Vranove nad Topľou.

 • 21. septembra bude predseda inštalovať do služby správcu Zboru v Kalinove Pavla Bombu.

 • 12. októbra sa v Hermanovciach uskutoční voľba a v prípade pozitívneho výsledku aj inštalácia Mareka Jurču za druhého kazateľa tohto zboru. Voľby a inštaláciu vykoná Rastislav Betina.

 • 6.-11. októbra budú našu cirkev zastupovať na valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví v Mexiku Ján Henžel, Dagmar Danelová a Ján Máhrik.

 • Menovala učiteľov náboženstva na Základnej škole Narnia a na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

 • Rada schválila Dohodu o prevode zriaďovateľských právomocí vo vzťahu k cirkevným školám a školským zariadeniam na Zbor CB Bratislava, Cukrová 4.

 • Schválila list predstaviteľov Združenia evanjelikálnych cirkví pre predsedu vlády.

Zapísal: Ján Henžel