Rokovanie Rady CB - november 2014

 

O ČOM ROKOVALA Rada CB 3.-4. novembra 2014

 • Spoločné modlitby na základe Rim 12:1-2 uviedol Martin Jurčo.

 • Hotel Junior v Jasnej potvrdil objednávku na konferenciu Máme čo zvestovať, ktorá sa uskutoční 26.-28. marca 2015.

 • Upresnila organizačné zabezpečenie diskusie o prioritách Cirkvi bratskej 22. Novembra 2014 v Liptovskom Mikuláši.

 • Na žiadosť hermanovského zboru zriadila samostatnú kazateľskú stanicu v Giraltovciach.

 • Vzala na vedomie informáciu u ukončení pracovného pomeru sestry Daniely Krupovej (Hermanovce).

 • Súhlasí s prijatím Marty Machajdíkovej (Bratislava) do pracovného pomeru na dobu určitú do 30. júna 2015.

 • Rozhodla o prijatí Bohuslavy Havrilovej za diakonku pre službu vo Vítkovciach od 1. januára 2015.

 • Prijala informáciu o výsledku volieb a následnej inštalácii br. kaz. Mareka Jurču ako ďalšieho kazateľa Zboru Hermanovce. Inštaláciu vykonal R. Betina 12. októbra 2014.

 • Diskutovala o podnetoch staroturanského staršovstva o ďalšom zabezpečení duchovného spravovania zboru.

 • Vzala na vedomie informáciu procese prechodu zriaďovateľstva cirkevných škôl na Zbor CB Bratislava, Cukrová 4.

 • Prijala pozvanie bardejovského zboru a rozhodla o konaní budúcej výročnej konferencie 8.-9. mája 2015.

 • Rozhodla o pláne zasadnutí Rady v roku 2015.

 • Pastorálka kazateľov a vikárov sa uskutoční 10.-11. februára 2015. Jej obsahobú náplň bude mať tentokrát na starosti evanjelizačno-misijný odbor Rady.

 • Vzala na vedomie informácie z Valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC) v Mexiku.

 • Uložila predsedom jednotlivých odborov pripraviť plán svojej činnosti a potrebných financií na rok 2015.

 • Prijala informáciu a diskutovala o plánoch evanjelizačno-misijného odboru na jeho reorganizáciu a vytvorenie odboru pre zakladanie zborov.

 • Poverila tajomníka a riaditeľa kancelárie vypracovaním návrhu na konferenčné uznesenie, ktoré bude riešiť sídlo (prípadne aj služobný byt) pre Radu CB.

 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu zo Zboru CB Bratislava, Cukrová 4. V rámci tejto vizitácie bola hlasovaním členského zhromaždenia potvrdený Josef Sýkora na ďalších 6 rokov za duchovného správcu zboru.

 • Prijala správu bratislavského staršovstva o pastoračných otázkach s druhým kazateľom, Matějom Hájekom, a rozhodla o ďalšom postupe.

 • Rozhodla, že na ekumenických bohoslužbách, ktoré sa uskutočnia 25. januára 2015 na Cukrovej 4 bude liturgom Josef Sýkora a kazateľom Ján Henžel.

 • Prijala správu Martina Jurču o situácii v ním administrovanom zbore vo Vranove nad Topľou.

Zapísal: Ján Henžel