Rokovanie Rady CB - jún 2014

O ČOM ROKOVALA Rada CB 23.-24. júna 2014

 • Spoločné modlitby z 1Tes 5:12 uviedol Ivan Markuš.
 • Ján Henžel privítal novozvoleného predsedu RCB Štefana Evina, ktorý sa až do nástupu novej Rady bude zúčastňovať rokovania s poradným hlasom v záujme plynulejšieho nástupu do novej funkcie.
 • Reflektovala priebeh a závery májovej výročnej konferencie. Vyjadrila levickému zboru vďačnosť za pohostinnosť a dobré podmienky pre rokovanie konferencie. Očakáva ponuky zborov na usporiadanie budúcej konferencie.
 • Rada rozhodla o konaní tematickej diskusie o prioritách Cirkvi bratskej s termínom 22.11.2014. Miesto stretnutia a ďalšie podrobnosti oznámi neskôr.
 • Rada poverila Študijný odbor prípravou téz k celocirkevnej diskusii na tému Postavenie a rola žien v Cirkvi bratskej.
 • Rada rozhodla, že je potrebné hľadať v Bratislave väčší byt. Jeho použitie bude buď ako sídlo ústredia, alebo služobný byt.
 • Rada súhlasí s pôžičkou 10 000 € na rekonštrukciu zborového domu v Michalovciach z rotačného fondu Waderovej nadácie.
 • Členské zhromaždenie Zboru Levice zvolilo 8. júna br. kaz. Romana Neumanna za svojho nového správcu s nástupom do služby v roku 2015.
 • Členské zhromaždenie a staršovstvo v Leviciach hlasovaním odsúhlasilo pokračovanie služby Juraja Kohúta ako ďalšieho kazateľa zboru s poverením viesť stanicu v Trnave.
 • Rada sa zaoberala situáciou vo vranovskom zbore po odchode br. kaz. Pavla Bombu do Kalinova a menovala br. kaz. Martina Jurču za administrátora zboru vo Vranove nad Topľou od 1. septembra 2014.
 • Prijala rozhodnutie br. kaz. Pavla Halžu ukončiť administrovanie Zboru na Starej Turej. Poďakovala za jeho obetavú službu a venovala sa otázkam ďalšieho administrovania zboru.
 • Prijala informáciu o práci Komisie pre Ústavu, ktorá pripravuje rokovací poriadok Spoločnej konferencie. V tejto súvislosti poverila tajomníka prípravou návrhu konferenčného uznesenia, ktoré stanoví spôsob výberu delegátov za CB SK.
 • Uložila tajomníkovi ukutočniť predaj bytu v Žiari nad Hronom podľa dohodnutých podmienok.
 • Predseda prerokoval so zástupcom Slavic Gospel Association zmeny u pracovníkov, ktorých táto misia podporuje.
 • Diskutovala o zámeroch evanjelizačno-misijného odboru na zriadenie samostatného odboru pre zakladanie zborov.
 • Gestorom pastorálky slovenských kazateľov 10.-11. februára 2015 bude evanjelizačno-misijný odbor.
 • Rada prispeje na vydanie prekladu Biblie do východoslovenskej rómštiny a pošle odporučenie zborom na príspevky do tohto projektu.
 • Odsúhlasila návrh kandidátov Správnej rady a Dozornej rady Cirkevnej základnej školy Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa.

Zapísal: Ján Henžel