Rokovanie Rady CB - marec 2014

O ČOM ROKOVALA Rada CB 13.-14. marca 2014

 • Spoločné modlitby z 2M 14:8-14 uviedol Martin Jurčo.
 • Poverila predsedu, aby rokoval s predstaviteľmi Slavic Gospel Association o ďalšej spolupráci.
 • Poverila tajomníka o dohodnutie podmienok pre nástup riaditeľa kancelárie RCB od septembra 2014.
 • Prerokovala a s pripomienkami schválila tajomnícku správu, ktorú predloží Konferencii.
 • Diskutovala o správe predsedu pre Konferenciu.
 • Prerokovala správu o hospodárení za rok 2013 pre Konferenciu.
 • Prerokovala návrh rozpočtu na rok 2014, ktorý po prerokovaní s hospodármi v seniorátoch predloží výročnej konferencii.
 • Rokovala o programe výročnej konferencie v Leviciach 16.-17. mája a o zabezpečení jeho jednotlivých bodov.
 • Diskutovala o prioritách cirkvi, ktoré predloží Konferencii.
 • Diskutovala o hľadaní kazateľov pre zbory v Leviciach, Starej Turej a vo Vranove nad Topľou.
 • Prejednávala žiadosť Hermanovského zboru o zriadenie samostatnej kazateľskej stanice v Giraltovciach. O tejto žiadosti rozhodne v júni.
 • Z dôvodu rozširovania činnosti n. o. Betánia na Partizánskej ulici sa ústredie cirkvi presťahuje od 1. apríla na Cukrovú ulicu, č. 14.
Zapísal: Ján Henžel